Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
You can exit the program mode any time by turning the
ignition to RUN. The locks will automatically lock and
unlock and the horn will chirp twice to indicate that you
are leaving the program mode. If the lock/unlock switches
are not pressed while in the programming mode, the
current auto lock/unlock setting will not be modified.
See your dealer for more information.
Programmable Unlocking Feature
The following is the list of available programming options:
Mode 1: All doors unlock when the transmission is
shifted into PARK (P).
Mode 2: Driver’s door unlocks when the transmission is
shifted into PARK (P).
Mode 3: All doors unlock when the key is removed
from the ignition.
Mode 4: No automatic door unlock.
The automatic door locks were pre-programmed at the
factory to unlock all doors once the transmission is shifted
to PARK (P). The following instructions detail how to
program your door locks differently than the factory
setting. Choose one of the four programming options
listed previously before entering the program mode.
To enter the program mode you need to do the following:
1. Begin with the ignition off. Then pull the turn
signal/multifunction lever toward you and hold
it there while you perform the next step.
2. Turn the key to RUN and LOCK twice. Then, with the
key in LOCK, release the turn signal/multifunction
lever. Once you do this, you will hear the lock switch
lock and unlock, the horn will chirp twice, and a
30-second program timer will begin.
3. You are now ready to program the automatic door
locks. Select one of the four programming options
listed above, and press the unlock side of the power
door lock switch to cycle through the unlocking
options. You will have 30 seconds to begin
programming. If you exceed the 30-second limit,
the locks will automatically lock and unlock and the
horn will chirp twice to indicate that you have left
the program mode. If this occurs, repeat the
procedure beginning with Step 1 to re-enter the
programming mode.
You can exit the program mode any time by turning the
ignition to RUN. The locks will automatically lock and
unlock and the horn will chirp twice to indicate that you
are leaving the program mode. If the lock/unlock switches
are not pressed while in the programming mode, the
current auto lock/unlock setting will not be modified.
See your dealer for more information.
2-11
2005 - Saab 97X Owner Manual
77

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info