Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/398
Pagina verder
Programming Delayed Locking
To turn the delayed locking feature on or off, do the
following:
1. Press and hold the power door lock switch on the
driver’s door in the lock position.
2. Press the remote keyless entry transmitter unlock
button twice.
If the delayed locking feature was on, it will now be off.
If the feature was off, it will now be on.
Programmable Automatic
Door Locks
Your vehicle is equipped with an automatic lock/unlock
feature which enables you to program your vehicle’s
power door locks. You can program this feature through
the Driver Information Center (DIC), or by the following
method. See DIC Vehicle Customization on page 3-50.
Programmable Locking Feature
Following are the two locking modes that can be
programmed:
Mode 1: All doors lock when the transmission is shifted
out of PARK (P).
Mode 2: All doors lock when the vehicle speed is greater
than 8 mph (13 km/h).
The automatic door locks were pre-programmed at the
factory to lock all the doors when the transmission
is shifted into gear. The following instructions detail how
to program your door locks differently than the factory
setting. Choose one of the two programming options
listed previously before entering the program mode.
To enter the program mode, do the following:
1. Begin with the ignition off. Then pull the turn
signal/multifunction lever toward you and hold
it there while you perform the next step.
2. Turn the key to RUN and LOCK twice. Then, with the
key in LOCK, release the turn signal/multifunction
lever. Once you do this, you will hear the lock switch
lock and unlock, the horn will chirp twice, and a
30-second program timer will begin.
3. You are now ready to program the automatic door
locks. Select one of the two programming options
listed previously, and press the lock side of
the power door lock switch to cycle through the
lock options. You will have 30 seconds to
begin programming. If you exceed the 30-second
limit, the locks will automatically lock and
unlock and the horn will chirp twice to indicate
that you have left the program mode. If this
occurs, repeat the procedure beginning with
Step 1 to re-enter the programming mode.
2-10
2005 - Saab 97X Owner Manual
76

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Saab 9-7X - 2005 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Saab 9-7X - 2005 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info