Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/89
Pagina verder
Niveau de pression acoustique < 107 dB(A)
Niveau de puissance acoustique 94 dB(A)
Valeur d'accélération de la moyenne
quadratique pondérée < 10,4 m/s
2
Sound pressure level < 107 dB(A)
Sound power level 94 dB(A)
Weighted root mean
square acceleration value < 10.4 m/s
2
Schalldruckpegel < 107 dB(A)
Schallleistungspegel 94 dB(A)
Beschleunigung des
quadratischen gewogenen Mittelwerts < 10,4 m/s
2
Nivel de presión acústica < 107 dB(A)
Nivel de potencia acústica 94 dB(A)
Valor de aceleración de la
media cuadrática ponderada < 10,4 m/s
2
Livello di pressione acustica < 107 dB(A)
Livello di potenza acustica 94 dB(A)
Valore d’accelerazione della
media quadratica ponderata < 10,4 m/s
2
Nível de pressão acústica < 107 dB(A)
Nível de potência acústica 94 dB(A)
Valor da aceleração da
média quadrática ponderada < 10,4 m/s
2
Geluidsdrukniveau < 107 dB(A)
Geluidsvermogensniveau 94 dB(A)
Versnellingswaarde van
de gewogen effectieve waarde < 10,4 m/s
2
Ljudtrycksnivå < 107 dB(A)
Ljudeffektnivå 94 dB(A)
Accelerationsvärde för
viktat kvadratiskt medeltal < 10,4 m/s
2
Lydtryksniveau < 107 dB(A)
Lydstyrkeniveau 94 dB(A)
Accelerationsværdi for
vægtet kvadratmiddeltal < 10,4 m/s
2
Lydtrykknivå < 107 dB(A)
Lydstyrkenivå 94 dB(A)
Veid kvadratisk middelverdi
av akselerasjonsverdien < 10,4 m/s
2
Äänenpainetaso < 107 dB(A)
Äänen tehotaso 94 dB(A)
Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo < 10,4 m/s
2
Επίπεδο ακουστικής πίεσης < 107 dB(A)
Επίπεδο ακουστικής ισχύος 94 dB(A)
Tιµή επιτάχυνσης της σταθµισµένης
µέσης τετραγωνικής τιµής < 10,4 m/s
2
Hangnyomás szint < 107 dB(A)
Hangerő szint 94 dB(A)
A gyorsítás négyzetes
súlyozott átlag értéke < 10,4 m/s
2
Hladina akustického tlaku < 107 dB(A)
Hladina akustického výkonu 94 dB(A)
Vážená efektivní hodnota zrychlení < 10,4 m/s
2
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl < 107 ‰Å(A)
ìÓ‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 94
‰Å(A)
ÇÂ΢Ë̇ ÛÒÍÓÂÌËfl Ò‰ÌÂÈ
ÛÏÂÂÌÌÓÈ Í‚‡‰‡Ú˘ÂÒÍÓÈ < 10,4 Ï/ÒÂÍ
2
Nivel de presiune acustică < 107 dB(A)
Nivel de putere acustică 94 dB(A)
Valoarea acceleraţiei medie
pătratică ponderată < 10,4 m/s
2
Poziom ciśnienia akustycznego < 107 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 94 dB(A)
Wartość skuteczna przyspieszenia
średnia kwadratowa ważona < 10,4 m/s
2
Nivo zvočnega pritiska < 107 dB(A)
Nivo zvočne moči 94 dB(A)
Efektivna vrednost uteženega pospeška < 10,4 m/s
2
Razina akustičnog pritiska < 107 dB(A)
Razina jačine zvuka 94 dB(A)
Ponderirana vrijednost ubrzanja RMS-a < 10,4 m/s
2
Akustik basnç düzeyi < 107 dB(A)
Ses güç seviyesi 94 dB(A)
Ortalama temel vasat
ağrlğn hzlanma değeri < 10,4 m/s
2
S
F
GB
D
E
I
P
NL
DK
N
FIN
SLO
HR
TR
GR
RO
RU
PL
H
CZ
BID-1801M_20 lgs 19/07/05 11:38 Page 85
88

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ryobi BID-1801M bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ryobi BID-1801M in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info