Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/89
Pagina verder
PL
SLO
HR
TR
WARUNKI GWARANCJI
Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na ukryte
wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji dwudziestu
czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiążącej daty widniejącej na
oryginale faktury wystawionej przez sprzedawcę dla ostatecznego nabywcy.
Gwarancja ta nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego zużycia,
czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją, lub
niewłaściwą konserwacją, czy nieodpowiednim użytkowaniem niezgodnym
z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również akcesoria tj. akumulatory,
żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.
W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu
gwarancyjnego, prosimy o skierowanie NIE ZDEMONTOWANEGO
produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do
najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.
Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień
dotyczących wadliwych produktów.
GARANCIJSKA IZJAVA
Vsi izdelki znamke Ryobi imajo garancijo za napake v izdelavi in neustrezne
sestavne dele za obdobje 24-ih mesecev od datuma, ki je naveden na
originalnem računu, ki ga je prodajalec izdal končnemu uporabniku.
Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, njegova
nepooblaščena ali neustrezna uporaba ali vzdrževanje, ali preobremenitev,
je izvzeto iz te garancije. Enako velja tudi za dodatno opremo kot so
baterijski vložki, žarnice, rezila, pribor, vrečke, ipd.
Če pride v garancijskem roku do napake v delovanju izdelka, vas prosimo,
da ga NERAZSTAVLJENEGA, skupaj z dokazilom o nakupu, odnesete
vašemu prodajalcu ali v najbližji Ryobi servisni center.
Ta garancija nikakor ne vpliva na vaše pravice, ki vam jih v zvezi z
neustreznimi izdelki daje zakon.
UVJETI GARANCIJE
Ovaj Ryobi proizvod je pod garancijom za sve nedostatke unutar dvadeset
i četiri (24) mjeseca od datuma koji se nalazi na originalnom računu koji
je prodavač izdao krajnjem korisniku.
Oštećenja uzrokovana normalnom uporabom, neprikladnim ili nedozvoljenim
korištenjem ili održavanjem ili pak prevelikim opterećenjem nisu uključena
u ovu garanciju, kao ni dodaci poput baterija, žarulja, noževa, vrhova,
torbi itd.
U slučaju da tijekom garancijskog razdoblja alat radi neispravno, proizvod
koji NISTE RASTAVLJALI zajedno s dokazom o kupnji pošaljite vašem
dobavljaču ili najbližem Ovlaštenom Ryobi servisu. Vaša prava koja se
odnose na neispravne proizvode ovom se garancijom ne dovode u pitanje.
GARANTİ - ŞARTLAR
Bu Ryobi ürünü, üretim hatalarna karş, satc tarafndan son kullancya
verilmiş olan orijinal fatura tarihinden itibaren yirmidört (24) ay için garantilidir.
Normal kullanm sonucunda ypranmalar, anormal yada izin verilmeyen kullanm
yada bakm, yada aşr yüklenme ve ayrca bataryalar, ampuller, bçaklar,
yüksükler, torbalar gibi aksesuarlar sözkonusu garantinin dşndadr.
Garanti dönemi süresinde meydana gelen bir arza durumunda, ürünü
SÖKMEDEN satnalma belgesi ile yetkili satcnza yada size en yakn Ryobi
Yetkili Servis Merkezi'ne gönderiniz. Defolu mallara ilişkin yasal haklarnz
sözkonusu garantide bahis konusu edilmemiştir.
BID-1801M_20 lgs 19/07/05 11:38 Page 84
87

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ryobi BID-1801M bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ryobi BID-1801M in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info