Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/89
Pagina verder
Machine: CORDLESS IMPACT DRIVER Type: BID-1801M
Name/Title: Michel Violleau
Président/Directeur Général
Signature:
Name of company: Ryobi Technologies FRANCE S.A.
Address: Z.I. PARIS NORD II
209, RUE DE LABELLE ÉTOILE
95700 ROISSY EN FRANCE
FRANCE
Tel: +33-1-49 90 14 14 Fax: +33-1-49 90 14 29
Name of company: RyobiTechnologies (UK) Limited.
Address: ANVIL HOUSE, TUNS LANE,
HENLEY-ON-THAMES,
OXFORDSHIRE, RG9 1SA
UNITED KINGDOM
Tel: +44-1491-848700 Fax: +44-1491-848701
Name of company: Ryobi Technologies Gmbh
Address: ITTERPARK 7
D-40724 HILDEN
GERMANY
Tel: +49-2103-29580 Fax: +49-2103-295829
Name/Title: Mark Pearson
Managing Director
Signature:
Name/Title: Walter Martin Eichinger
General Manager
Signature:
F
GB
D
E
P
NL
S
DK
N
FIN
GR
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit
est en conformité avec les normes ou documents normalisés
suivants: EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC
DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is
in conformity with the following standards or standardized
documents. EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt: EN60745, EN55014, EN61000, EN50366,
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto es conforme a las siguientes normas o documentos
normalizados: EN60745, EN55014, EN61000, EN50366,
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale
dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative
e ai relativi documenti. EN60745, EN55014, EN61000, EN50366,
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product
voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
FÖRSÄKRAN
Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer
med följande normer och dokument.
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse
med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
SAMSVARSERKLÆRING
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med
følgende standarder og normative dokumenter:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on alla
lueteltujen standardien ja standardoimis-asiakirjojen vaatimusten
mukainen: EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC
∆HΛΩΣH ΣΥMMΟΡΦΩΣΗΣ
∆ηλώνουµε υπευθύνως τι το προϊν αυτ συµµορφούται
προς τα ακλουθα πρτυπα ή τυποποιηµένα έγγραφα:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a jelen termék
megfelel a következő szabványoknak és előírásoknak: EN60745,
EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že tento výrobek splňuje
požadavky níže uvedených norem a závazných předpisů:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
áÄüÇãÖçàÖ é ëééíÇÖíëíÇàà ëíÄçÑÄêíÄå
å˚ ÒÓ ‚ÒÂÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Á‡fl‚ÎflÂÏ, ˜ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÌËÊ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ÌÓÏ‡Ï Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarãm, cu toatã responsabilitatea cã acest produs este
conform cu normele sau documentele urmãtoare: EN60745,
EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, że niniejszy produkt jest
zgodny z normami czy też znormalizowanymi dokumentami
wymienionymi poniżej: EN60745, EN55014, EN61000, EN50366,
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
IZJAVA O SKLADNOSTI
Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek skladen z
zahtevami sledečih standardov ali standariziranih dokumentov:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
DEKLARACIJA O USKLAENOSTI
Odgovorno izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim
normama ili normiranim dokumentima:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
UYGUNLUK BELGESİ
Sorumluluğumuz altnda beyan ederizki bu ürün aşağdaki normlar
yada norm belgeleri ile uyumludur:
EN60745, EN55014, EN61000, EN50366, 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC
I
HU
CZ
RU
RO
PL
SLO
HR
TR
BID-1801M_20 lgs 19/07/05 11:38 Page 86
89

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ryobi BID-1801M bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ryobi BID-1801M in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info