Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Technische wijzigingen en specificaties onder voorbehoud!
Advies
Via onze intensieve training
brengen we de vakkennis van
onze adviseurs steeds op de
nieuwste stand. Dat draagt bij
tot onze reputatie meer te zijn
dan een goede, betrouwbare
leverancier:
REMKO, een partner, die helpt
bij het oplossen van problemen.
De verkoop
REMKO beschikt niet alleen over
een goed uitgebouwd netwerk
van vertegenwoordigingen in
binnen- en buitenland, maar
ook over hoog gekwalificeerd
vakkundig personeel voor de
verkoop.
REMKO-medewerkers in de
buitendienst zijn meer dan alleen
verkoper: voor alles dienen zij
voor onze klanten adviseurs te
zijn in de airconditioning- en
warmtetechniek.
De servicedienst
Onze apparaten werken
nauwkeurig en betrouwbaar. Als
er onverhoopt toch een storing
optreedt, dan is de REMKO
servicedienst snel ter plaatse.
Ons omvangrijk netwerk van
ervaren speciaalzaken waarborgt
u altijd een snelle en betrouw-
bare service.
REMKO GmbH & Co. KG
Koel- en verwarmingstechniek
Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefoon +49 5232 606-0
Telefax +49 5232 6 06-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de
Hotline
+49 5232 606-0
Export
+49 5232 606-130
REMKO IN HEEL EUROPA
… en altijd dicht bij u in de buurt!
Maak gebruik van onze ervaring en advies
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO RXS1200H bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO RXS1200H in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info