Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
Apparaatafbeelding
6
1
2
4
5
Reserveonderdelenlijst
Bij reserveonderdeelbestellingen naast het EDV-nr. graag ook altijd het toestelnr. en -type (zie kenplaatje) vermelden!
Nr. Omschrijving RXS 261H
RXS 351H
RXS 521H
RXS 681H RXS 1200H
1 Voorwand 1107800 1107813 1107826 1107838 1107850
2 Ventilatorblad, condensor 1107801 1107814 1107827 1107839 1107851
3 Ventilatormotor, condensor 1107802 1107815 1107828 1107840 1107852
4 Lamellencondensor 1107803 1107816 1107829 1107841 1107853
5 Afdekplaat 1107804 1107817 - - 1107854
6 Zijdeel, rechts 1107805 1107818 - - 1107855
7 compressor, volledig 1107806 1107819 1107830 1107842 1107856
8 Condensor, compressor 1107807 1107820 1107831 1107843 1107857
9
Condensator, condensorventilator
1107808 1107821 1107832 1107844 1107858
10 Afsluiter, zuigleiding 1107809 1107822 1107833 1107845 1107859
11 Afsluiter, inspuitleiding 1107810 1107823 1107834 1107846 1107860
12 Compressorbeveiliging 1107811 1107824 1107835 1107847 1107861
13 Keerklep 1107812 1107825 1107836 1107848 1107862
Reserveonderdelen zonder afbeelding
Achterwand met zijdeel - - 1107837 1107849 1107863
3
7
8
9
10
11
13
12
19
19

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw REMKO RXS1200H bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van REMKO RXS1200H in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info