Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
POWXG9035 EN
Copyright © 2017 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 APPLIANCE ..................................................................................... 3
2 DESCRIPTION (FIG. A) ................................................................... 3
3 PACKAGE CONTENT LIST ............................................................. 3
4 SYMBOLS ........................................................................................ 4
5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS .......................... 4
5.1 Working area ........................................................................................................... 4
5.2 Electrical safety ....................................................................................................... 4
5.3 Personal safety ....................................................................................................... 5
5.4 Power tool use and care ......................................................................................... 5
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR HIGH-PRESSURE
CLEANERS ...................................................................................... 5
6.1 Mains power connection ........................................................................................ 7
6.2 Water connection .................................................................................................... 7
6.3 Safety devices ......................................................................................................... 7
6.4 Thermal sensor ....................................................................................................... 7
7 ASSEMBLY ...................................................................................... 7
7.1 Mounting of foot and wheels (Fig. 1) ..................................................................... 7
7.2 Gun hook assembly (Fig.2)..................................................................................... 7
7.3 Mounting of Patio Cleaner (Fig. 3) ......................................................................... 7
7.4 Connection of garden hose (Fig. 4) ....................................................................... 8
7.5 Mounting of high pressure hose (Fig. 5) ............................................................... 8
7.6 Mounting of lance and nozzle (Fig.6) ..................................................................... 8
7.7 Use of built-in detergent bottle .............................................................................. 8
8 OPERATION ..................................................................................... 8
8.1 Water connection .................................................................................................... 8
8.2 Start/stop of the machine ....................................................................................... 8
8.3 Adjustable nozzle (Fig. 7) ....................................................................................... 9
8.4 Parking holder (Fig 9) ............................................................................................. 9
8.5 Hose reel.(Fig 10) .................................................................................................... 9
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • mijn toestel stoot te functioneren ' ik denk een kapotte zekering ' waar vund ik deze en hie kan ik ze vervangen aub ' os super tiestel prijs kwaliteit Gesteld op 21-9-2019 om 10:52

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Powerplus POWXG9035 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Powerplus POWXG9035 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,36 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info