423835
36
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
36
Het CE merk bevestigt dat de machine
voldoet aan de betreffende richtlijnen van
de Europese Unie.
Deze gebruiksaanwijzing is gedrukt op
chloorvrij gebleekt kringlooppapier en
voldoet aan de hoogste eisen met betrek-
king tot de milieubescherming.
De kartonnen verpakking en het karton
dat uw toestel aan de zijkanten beschermt,
zijn vervaardigd uit papierafval en kun-
nen gerecycleerd worden als papierafval;
in overeenstemming met de specifieke
eisen van uw land, gooit u de plastic folie
hetzij als recyclage-afval, hetzij als nor-
male afval weg.
Deze elektronische apparatuur bevat
recyclebaar materiaal. Aan het einde van
de levenscyclus van het apparaat, infor-
meert u zo nodig naar de eisen inzake
recycling van uw eigen land.
Wijzigingen voorbehouden.
© 1999
Stroom uitval 8
T
Taal 15
TAM 34
Technische data 34
Technische specificaties 34
Telefoon 21
Gesprek opnemen 26
Telefoonaansluiting 34
Telefooncentrale 14, 30
Telefoongids 7, 21
Lijst met telefoonnummers 22
Telefoonkabel 4, 8
Telefoonkosten 24
Telefoonmaatschapp 21
Telefoonnummers
Lijst 22
Temperatuur 34
Test 9, 14
Tijd 9, 15
Toegangscode 27
Toonkiezen 14, 28
Transmissie
Problemen 30
Transmissiesnelheid 34
U
Uitschakelen van den microfoon 22
V
Veiligheidsinstructies 2, 8
Verbeteren
Invoer 21
Verbinding 30
Verpackungsinhalt 6
Verpakking
Inhoud 4
Vervuiling 32
Verzenden
Later 24
Op afroep 24
Verzenderapport 23
Verzending
Gereed voor verzending 24
VIP Code 26
Volume 25
Luidspreker 16
W
Wisselgesprek 21
Wissen
Berichten 25
Instellingen 32
5103 506 1604.3 NL, B
1608
Invoer 21, 22
Z
Zon (symbool) 5, 7, 17, 18
36

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips magic ppf 241 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips magic ppf 241 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips magic ppf 241

Philips magic ppf 241 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info