423835
35
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
35
A
A-Z (telefoongids-toets) 7
Aansluiting 30, 34
Hoorn 9
Net 9
Parallel 17
Serieel 17
Afluisteren
Berichten 25
Afstandsbediening 27
Andere apparaate 12
Andere apparaten 28
Antwoordapparaat 1, 5, 20, 25
Inschakelen 25
Uitschakelen 25
Volume 25
Apparaat
Beschrijving 4
B
Basis instellingen 15
Bellen
Ondanks antwoordapparaat 26
Belsignaal
Geluidsterkte 16
Types 16
Berichten 25
Doorsturen 25
Voor beller 26
Wissen 25
Beschrijving
Apparaat 4
Bevelen
Voor afstandsbediening 27
Bevestigingstoon 27
Bezet 30
C
Check Display 7, 9, 11, 30
Papierstoring 12
Clear-toets 7, 25
Code 28
Service 32
Toegangscode 27
VIP Code 26
Compressie 24
Computer-modem 12
Contrast 34
Copy-toets 7, 28
Correctie 15, 21
D
Dag 1, 5, 7, 15, 17, 18
Data compressie 34
Data, technische 34
Datum 9, 15
Dial-toets 7
Display 5, 7
DMM 5, 24, 34
Documenten
Invoeren 23
Doorsturen
Berichten 25
Doorverbinden 7, 22, 28
Draadloze telefoon 12, 28
Draadloze telefoons 1
Drukken 24
Functielijst 5
Lijst met telefoonnummers 22
DTMF 34
Dynamic Message Memory 34
E
Easylink-functie 28
Expert 20
Externe memo 26
Extra telefoon 1, 22, 28
Extra toestel 12, 22
F
Fax
Geheugen 5
Journaal 24
Zenden 23
Fax papier 34
Fax schakelaar 1
Faxberichten
Oproepen 24
Faxontvangst
Expert 20
Faxschakelaar 17, 34
Faxtijden 34
Fijn-Instelling 34
Fine-Instelling 5, 7, 28
Fine-toets 23
Foto-Instelling 34
Foutrapport 23
Functie HULP 15
Functielijst 5
Drukken 5
Function-toets 7, 15
G
Garantie 2
Geheugen 5, 24
Lijst met telefoonnummers 22
Telefoonnummers 21
Geluidsterkte
Belsignaal 16
Geräteübersicht 6
Gesprek
Opnemen 26
Gesprekken
Doorverbinden 22
Gewicht 34
Glossarium 34
Grijstinten 5, 7, 34
H
Handenvrije bediening 22
Help-toets 7, 12, 15
Herkiezen 7, 21
Hook Flash 34
Hoorn 4, 9
Aansluiting 9
Toets 7
I
Inktfilm 4, 9, 24
Invoeren 10
Vervangen 9
Verwijderen 10
Install-toets 7, 12, 15
Installatie 1, 8
Installatie Hulp 12
Installeerhulp 4
Instructies voor onderhoud 32
Intercontinentaalfunctie 24
Internationale garantie 2
Interne memo 26
Invoer
Verbeteren 21
Wissen 21, 22
Invoeren
Documenten 23
ISDN 14
ITU 34
J
Jaar 9, 15
Journaal 24
K
Kabel
Beschrijving 4
Kiesmodus 14
Klok 1, 5, 7, 17, 18, 19, 20
Klok-modus 17
Deactivieren/activieren 17
Instellen/controleren 17
Kopiëren 28
Kort kies 21
Lijst met telefoonnummers 22
Kortkies 7
Kostenteller 12
Krulsnoer 9
L
Later verzenden 24
Lijst
Functies 5
Telefoonnummers 22
Lijst met telefoonnummers 22
Line-aansluiting 8
Luidspreker 22
Volume 16
M
Maan (symbool) 5, 7, 17, 19, 20
Maand 15
Meldtekst 25
Memo 26
Mic-toets 7
Microfoon 22
Uitschakelen 22
Millenium 15
Modem 12
Modulatie 34
Modus
Dag (Zon) 18
Dag (zon) 1
Klok 17
Nacht (maan) 1, 19
N
Naam
invoeren 15
Nacht 1, 5, 7, 17
Nacht-modus 19, 20
Netaansluiting 9, 34
Netsnoer 4
Netspanning 34
Nummer
Invoeren 15
Nummers
Opslaan 21
Nummerweergave 22, 34
O
OGM 34
OK-toets 7
Opbellen 21
Opname
Lengte 25
Opnemen
Gesprek 26
Meldtekst 25
Oproepen
Faxberichten 24
Met code 24
Snel 24
Overdrachtssnelheid 24
Overzicht van het toestel 4
P
PABX 14, 30, 34
Papier 24, 34
Formaat 24
Plaatsen 11
Storing 12
Verwijderen 12
Papierformaat 11
Papierloze faxontvangst 24
Papiersteun 4, 11
Parallel 17, 20, 34
Pause-toets 7, 25
PC-modem 12
Photo-Instelling 5, 7, 28
Photo-toets 23
Pijl-toets 7, 21
Pijlen op het display 5
Plaatsen
Papier 11
Play-toets 7, 25
Printerrol 32
Pulskiezen 14, 28, 34
R
R-toets 7, 21, 34
Record-toets 7, 25, 26
Reiniging 32
Resolutie 5, 7, 23, 28, 34
S
Scanner 32
Serieel 20, 34
Seriell 17
Service 2
Service code 32
Snelheid 24, 34
Standplaats 8
Start-toets 7
Stekker 4
Stoorstralingsonderdrukking 34
Stop-toets 7
Storingen
Fax 29, 30
Papierstoring 12
Printer 29
Telefoon 30
Index
35

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips magic ppf 241 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips magic ppf 241 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips magic ppf 241

Philips magic ppf 241 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info