423835
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
1
Beste klant,
U heeft een faxtoestel gekocht, dat door middel van een inktfilm op
normaalpapier print en bovendien het gebruik van extra apparatuur, met
name draadloze telefoons, vergemakkelijkt. Verder is uw apparaat uitge-
rust met functies waarmee de installatie en de bediening aanzienlijk
worden vereenvoudigd.
Faxberichten verzenden een ontvangen
U kunt faxberichten van maximaal 10 paginas verzenden. Het document
legt u in de papierinvoer. Wanneer het papier op is, kunnen bij apparaten
met faxgeheugen faxen in het geheugen worden ontvangen.
Extra (draadloze) telefoons
Uw faxtoestel biedt u alle mogelijkheden voor gebruik van extra tele-
foons als ook andere toegelaten draadloze telefoon-toestellen, zolang ze
geschikt zijn voor het PTT-net. U kunt gesprekken van het faxapparaat
naar een (draadloze) telefoon doorsturen en omgekeerd. Ook kan vanaf
andere telefoons de faxontvangst in gang worden gezet en - bij apparaten
met ingebouwd antwoordapparaat - het antwoordapparaat worden ge-
stopt en een gesprek worden begonnen.
Hulp-Toets
Als u INSTALL/HELP kort indrukt, wordt een overzicht geprint
van alle belangrijke functies met een korte beschrijving.
Eenvoudige en snelle Installatie
De INSTALLATIE HULP helpt u ook bij het installeren van uw
faxtoestel. Als u INSTALL/HELP minstens 2 seconden ingedrukt
houdt, wordt een pagina uitgeprint. Als u de aanwijzingen op deze
pagina volgt, en de vragen in het display beantwoordt, wordt u in stappen
door het installatieprogramma gevoerd, zo wordt uw faxtoestel automa-
tisch geconfigureerd. Als u in een later stadium een extra telefoon (bv.
draadloze) wilt installeren, kunt u de INSTALLATIE HULP nogmaals
doorlopen. De instellingen van uw apparaat worden aangepast.
Fax schakelaar en klok
UU
UU
U
Uw faxapparaat schakelt bij geactiveerde Timerfunctie automatisch om
van S in M. De ingebouwde klok zorgt ervoor dat het apparaat zich
om 22:00 in M en om 06:00 in S omschakelt. U kunt deze uren
uiteraard wijzigen, volgens uw eigen voorkeur, of U uitschakelen. Het
pijltje in het display toont de actuele instelling.
Modus Dag
SS
SS
S en Nacht
MM
MM
M
S en M bewerkstelligen dat uw faxapparaat zich afhankelijk van de
tijd van de dag verschillend gedraagt. Overdag wordt ervan uitgegaan dat
inkomende oproepen moeten rinkelen. Na een bepaalde tijd schakelt
het apparaat automatisch over op faxontvangst en op het (ingebouwde of
externe) antwoordapparaat kunnen berichten worden achtergelaten.
s Nachts wordt ervan uitgegaan dat u zo min mogelijk gestoord wilt
worden. De faxontvangst vindt geruisloos plaats en de telefoon gaat
minder luid over. U kunt alle instellingen op uw individuele wensen
afstemmen.
Overzicht
! Stel nooit uw faxtoestel bloot aan regen of enige
andere vorm van vocht, dit om het risico op
elektrische schokken of brand te vermijden.
! Bij onweer haalt u zowel de telefoon- als de
voedingsstekker uit het stopcontact. Als u het
faxtoestel niet kan uitschakelen, gebruikt u het
gewoon niet en telefoneert u ook niet, omwille van
het gevaar op blikseminslag en/of schade aan het
toestel. Een uitzondering hierop is de draadloze
telefoon die losgekoppeld is van het basisstation.
! PAS OP, openen van de klep in de bodem van de
voorste inktfilm kamer uitsluitend door de erkende
service dealer, in verband met gevaar voor een
elektrische schok!
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips magic ppf 241 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips magic ppf 241 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips magic ppf 241

Philips magic ppf 241 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 36 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info