466369
56
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
SAGEM COMMUNICATIONS
Printing Terminals
Headquarters : Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc · 75015 Paris · FRANCE
Tél. : +33 1 58 11 77 00 · Fax : +33 1 58 11 77 77
www.sagem-communications.com
Limited company · Capital 167.038.185 Euros · 440 294 510 RCS
PARIS
PPF 685 · 695
NL · B
253132509-A
PHILIPS and the PHILIPS’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
and are used by SAGEM COMMUNICATIONS under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
Klanteninformatie
Inleiding 1
We streven er voortdurend naar onze producten volgens hoge kwaliteitsnormen
en met een zo groot mogelijke gebruiksvriendelijkheid te ontwikkelen.
Inleiding 2
In uw handleiding vindt u alle noodzakelijke informatie om uw toestel te kunnen
gebruiken. Hebt u ondanks deze handleiding toch nog vragen dan kunt u zich
steeds aan ons callcenter wenden. Onze medewerkers zijn goed opgeleide exper-
ten en beantwoorden uw vragen graag.
Inleiding 3
We kunnen u sneller helpen wanneer u ons niet via het toestel opbelt maar via
een externe telefoon. Hou ook steeds een uitdraai van de instellingen en het se-
rienummer van uw toestel klaar. Het serienummer vindt u op het typeplaatje.
Nederland
Telefoon: 09 00 - 040 04 79 (0,18¦€/minuut)
Fax: 09 00 - 76 76 761
België
Telefoon: 070 - 35 00 06 (0,17¦€/minuut)
Fax: 070 - 23 34 35
Inleiding 1
U kunt originele toebehoren of accessoires via onze website of – in sommige lan-
den (zie beneden) – op ons gratis telefoonnummer bestellen.
Inleiding 2
Gebruik uitsluitend originele verbruiksmaterialen. De garantie dekt geen schade
ten gevolge van het gebruik van andere verbruiksmaterialen.
Nederland
Telefoon: 0800 - 023 07 11
België
Telefoon: 0800 - 485 88
E-mail
E-mail dti.faxinfoline@sagem.com
Internet
Internet: www.sagem-communications.com
We wensen u veel plezier met uw nieuw product!
56

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips Magic 5 Eco PPF 695 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips Magic 5 Eco PPF 695 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 60 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info