466369
55
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
Bijlage 55
NL
WEEE
Product: Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op uw
product betekent dat dit product als elektrisch en elektro-
nische apparatuur geclassificeerd is, waarvoor speciale af-
valvoorschriften gelden.
Ter bevordering van de recycling en ter uitvoering van de
verordening met betrekking tot het hergebruik van elek-
trisch en elektronisch afval (The Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment, WEEE) alsmede ter bescherming van
milieu en gezondheid schrijven de Europese bepalingen
voor dat de selectieve inzameling van afgedankte appara-
tuur volgens één van de twee onderstaande opties moet
plaatsvinden:
• U kunt het oude product graag bij uw distributeur (de-
taillist) inleveren, als u een nieuw apparaat bij hem koopt.
• Afgedankte apparatuur kunt u ook op de hiervoor be-
stemde inzamelplaatsen afgeven.
Deze handleiding werd op chloorvrij gebleekt recyclingpa-
pier gedrukt. Dat is in overeenstemming met de strengste
milieustandaards. De gebruikte kartonnen verpakkingen
en de halve kartonnen en papieren verpakkingsschalen
kunnen bij het papierafval worden gegooid. De plastic fo-
lies komen, naargelang van de in uw land geldende richt-
lijnen, bij het recycleerbare plastic of bij restafval.
Handelsmerken: De in deze handleiding genoemde re-
ferenties zijn handelsmerken van de betreffende firma’s.
Het ontbreken van de symbolen ® en ™ betekent niet dat de
betreffende begrippen vrije handelsmerken zijn. Andere in
dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar
ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betref-
fende houder zijn. Sagem weigert om het even welk recht
op deze merken.
In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde docu-
menten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopië-
ren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documen-
ten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen
maar ter oriëntatie. Vraag in geval van twijfel raad aan uw
rechtsbijstand.
· Reispassen (identiteitskaarten)
· Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren)
· Documenten in verband met legerdienst
· Bankbiljetten, reischeques, wissels
· Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld)
· Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties
· Documenten die door copyright beschermd zijn
Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen
met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - voor-
al in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdi-
ge levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij
de transmissie enz.
Respecteer het telefoongeheim en de bescherming van per-
soonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land gel-
dende wetten.
Dit product is bestemd voor gebruik in een analoog open-
baar telecommunicatienetwerk (PSTN) en voor gebruik in
het op de verpakking aangeduide land. Gebruik in andere
landen kan leiden tot foutief functioneren van het toestel.
Meer informatie krijgt u bij het technische servicecenter
van uw land. Indien er tijdens het gebruik van uw toestel
problemen zouden optreden, neem dan contact op met uw
vakhandelaar.
Sagem en aanverwante bedrijven kunnen door de koper
van dit product of door derden niet aansprakelijk worden
gesteld voor eisen tot schadevergoeding, verlies of kosten
en uitgaven tengevolge van een ongeval, het verkeerde ge-
bruik of misbruik van dit product of niet toegelaten modi-
ficaties, reparaties, wijzingen van het product of het niet in
acht nemen van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van
Sagem.
Sagem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot
schadevergoeding of problemen tengevolge van het ge-
bruik van om het even welke opties of verbruiksmaterialen
die niet als originele producten van Sagem of niet als door
Sagem goedgekeurde producten zijn gekenmerkt.
Sagem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot
schadevergoeding tengevolge van elektromagnetische in-
terferenties veroorzaakt door het gebruik van verbindings-
kabels die niet als producten van Sagem zijn gekenmerkt.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sagem
worden vermenigvuldigd, in een archiefsysteem worden
opgeslagen of in welke vorm dan ook - elektronisch, me-
chanisch, door middel van fotokopie, opname of op een
andere manier – worden gereproduceerd. De in dit docu-
ment opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld als on-
dersteuning bij het gebruik van dit product. Sagem kan
niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze informatie
op andere toestellen wordt toegepast.
Deze gebruiksaanwijzing kan niet als contract worden be-
schouwd.
Vergissingen, drukfouten en wijzingen voorbehouden.
Copyright © 2008 Sagem Communications Austria
GmbH
55

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips Magic 5 Eco PPF 695 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips Magic 5 Eco PPF 695 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 60 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info