466369
54
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
54 Philips PPF 685 · 695
NL
Indien een bepaling van deze garantie geheel of gedeeltelijk
op basis van een overtreding van een dwingend voorschrift
ter bescherming van de consument van het nationale recht
ongeldig of illegaal mocht zijn, wordt de geldigheid van de
overige bepalingen van deze garantie daardoor niet beïn-
vloed.
De wettelijke garantie wordt niet door de fabrieksgarantie
beïnvloed.
B) Uitsluiting van garantie
Sagem Communications aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor garantie met betrekking tot:
•) Schade, defecten, uitval of onjuist functioneren als ge-
volg van één of meerdere van de volgende redenen:
- Het niet opvolgen van de installatie- en gebruiksinstruc-
ties
– Invloeden van buitenaf op het apparaat (inclusief, maar
niet beperkt tot: blikseminslag, brand, trillingen, vandalis-
me, ongeschikte / slechte elektriciteitsvoorziening, of wa-
terschade van welke aard dan ook)
- Aanpassing van de apparaten zonder schriftelijk toestem-
ming van Sagem Communications
- Ongeschikte bedrijfsomstandigheden, met name tempe-
raturen en luchtvochtigheid
- Reparatie of onderhoud aan het apparaat door niet door
Sagem Communications erkende personen
•) Slijtage van de apparaten en onderdelen op basis van het
normale dagelijkse gebruik
•) Beschadigingen die zijn terug te voeren op een ontoerei-
kende of slechte verpakking van de aan Sagem Communi-
cations teruggestuurde apparaten
•) Gebruik van nieuwe softwareversies zonder de vooraf-
gaande toestemming van Sagem Communications
•) Wijzigingen of aanvullingen aan apparaten of aan de
software zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Sagem Communications
•) Functiestoringen die noch op de apparaten noch op het
functioneren van de apparaten op de op de computer geïn-
stalleerde software zijn terug te voeren
Verbindingsproblemen die op een ongunstige omgeving
zijn terug te voeren, met name:
- Problemen in relatie tot de toegang tot en/of de verbin-
ding met internet, zoals bv. onderbrekingen van toegang
tot het netwerk of disfunctioneren bij de verbinding van de
abonnee of zijn gesprekspartners.
- Overdrachtproblemen (bijvoorbeeld ontoereikende geo-
grafische dekking van het gebied door straalzenders, inter-
ferenties of slechte verbindingen)
- Fouten in het plaatselijke netwerk (bekabeling, server,
computerwerkplaatsen) resp. fouten in het overdrachtnet-
werk (zoals bv. maar niet beperkt tot interferentie, disfunc-
tioneren of slecht netwerkkwaliteit)
- Wijziging van parameters van het transmissienetwerk na
de verkoop van het product
•) Storingen op grond van het normale onderhoud (zoals be-
schreven in de meegeleverde handleiding) evenals disfuncti-
oneren die zijn te herleiden tot het niet opvolgen van alge-
mene onderhoudswerkzaamheden De kosten voor de on-
derhoudswerkzaamheden zijn altijd ten laste van de klant.
•) Disfunctioneren dat op het gebruik van niet compatibe-
le producten, gebruiksmateriaal of toebehoren is terug te
voeren.
C) Reparaties die buiten de garantie val-
len
In de onder B) genoemde gevallen en na afloop van de ga-
rantietijd dient de klant een kostenraming te laten opstel-
len door een erkend Sagem Communications reparatiecen-
trum.
De reparatie- en verzendkosten zijn ten laste van de klant.
De bovenstaande bepalingen gelden in zoverre als niet an-
ders schriftelijk met de klant is overeengekomen en uitslui-
tend in België & Luxemburg.
Helpdesk: 070 - 35 00 06
Het CE merk bevestigt dat de machine voldoet aan de be-
treffende richtlijnen van de Europese Unie.
Verklaring van Overeenstemming
Hierbij verklaart Sagem Communications Austria
GmbH dat het toestel PPF¦685, PPF¦695 in overeen-
stemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
WWW
De complete verklaring van overeenstemming vindt u op
onze website: www.sagem-ca.at/doc
Energy Star 2007
Energy Star
Als deelnemer aan het ENERGY STAR-programma heeft
Sagem Communications Austria GmbH gewaarborgd dat
dit toestel aan de ENERGY STAR-eisen voldoet.
Environment
Environment: Respect voor het milieu is een van de be-
langrijkste oogmerken van Sagem. Daarom gebruikt Sa-
gem in zijn ondernemingen milieuvriendelijke processen
en onderwerpt de complete levenscyclus van zijn produc-
ten, van de fabricage via het gebruik tot aan het einde van
de levensduur toe, aan strenge criteria met betrekking tot
de milieubescherming.
Recycling
Verpakking: Houd de lokale recyclingvoorschriften
a.u.b. aan om het recycleren van de verpakking te vereen-
voudigen.
Batterijen: Lege batterijen moeten op de hiervoor be-
stemde inzamelplaatsen worden afgegeven.
54

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips Magic 5 Eco PPF 695 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips Magic 5 Eco PPF 695 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 7,64 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 60 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info