Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/91
Pagina verder
Table des matières
AIntroduction 3....................................
Cher Client ! 3.....................................................................................................
Code régional (zone géographique) 6.............................................................
Caractéristiques techniques 6...........................................................................
Accessoires fournis 6..........................................................................................
Conseils importants pour bien manipuler votre enregistreur de
DVD 7....................................................................................................................
Nettoyage des disques 8....................................................................................
Fonctions spéciales de votre enregistreur de DVD 8.................................
BConnexion de l'enregistreur de
DVD 11....................................................
Mise en service de la télécommande 11.........................................................
Connexion de l'enregistreur de DVD au téléviseur 11..............................
Connexion à l'aide du câble péritel et d'Easy Link 13..................................
Connexion à l'aide du câble péritel sans Easy Link 15.................................
Connexion à l'aide du câble S-vidéo (Y/C) 16...............................................
Connexion à l'aide du câble vidéo (CVBS) 17...............................................
Raccordement d'appareils à la deuxième prise péritel 18..........................
Connexion d'un magnétoscope supplémentaire 18.....................................
Raccorder un caméscope aux prises de la façade 19...................................
Raccordement d'appareils audio aux prises audio analogiques 19............
Raccordement d'appareils audio à la prise audio numérique 20...............
CMise en service 21..............................
Première installation 21......................................................................................
Utilisation d'un récepteur satellite 24.............................................................
Attribution du décodeur 24..............................................................................
Recherche manuelle des chaînes télévisées 25.............................................
Classement automatique des chaînes (Follow TV) 27.................................
Recherche automatique de chaînes télévisées 29.........................................
Classer/Effacer manuellement des chaînes télévisées 30............................
Réglage du pays/de la langue 31........................................................................
Réglage de la date et de l'heure 32..................................................................
DInformations sur l'écran du
téléviseur 33............................................
Symboles dans la barre de menus 33..............................................................
Barre de menus 1 33...........................................................................................
Barre de menus 2 33...........................................................................................
Zone de réaction provisoire 34........................................................................
Fenêtre d'état 34..................................................................................................
Icônes de type de disque 34..............................................................................
Icônes des modes d'utilisation 35.....................................................................
Fenêtre d'information relative au tuner 35....................................................
Fenêtre d'information relative au timer 35....................................................
ELecture 36..........................................
Remarques générales relatives à la lecture 36..............................................
Insertion d'un disque 36.....................................................................................
Lecture d'un disque DVD-Vidéo 37................................................................
Lecture d'un disque DVD+RW ou DVD+R 38............................................
Lecture d'un CD Audio 39................................................................................
Lecture d'un CD MP3 39...................................................................................
Lecture d'un (Super) CD Vidéo 40..................................................................
FAutres fonctions de lecture 41.........
Passage à un autre titre/chapitre 41.................................................................
Parcourir un disque 41.......................................................................................
Arrêt sur image 42...............................................................................................
Ralenti 43...............................................................................................................
Recherche par l'heure 43...................................................................................
Répétition / Lecture aléatoire 44.....................................................................
Répétition d'une séquence (A-B) 44................................................................
Exploration (Scan) 45..........................................................................................
Zoom 45................................................................................................................
Angle de vue 46....................................................................................................
Modification de la langue de doublage 46.......................................................
Sous-titres 47........................................................................................................
GEnregistrement manuel 48...............
Informations générales 48..................................................................................
Enregistrement sans arrêt automatique 49....................................................
Interrompre des enregistrements (Pause) 51................................................
Enregistrement avec arrêt automatique (OTR -
One-Touch-Recording) 51.................................................................................
Protection contre les enregistrements imprévus 52...................................
Enchaînement d'enregistrements au sein d'un même titre
(assemblage de séquences) 53..........................................................................
Sélection du mode d'enregistrement (qualité) 54.........................................
Enregistrement automatique à partir d'un récepteur satellite (Sat
Record) 55.............................................................................................................
La fonction 'Enregistrement direct' (Direct Record) 56.............................
Activer/désactiver la fonction 'Enregistrement direct' (Direct
Record) 57.............................................................................................................
HGestion du contenu du disque 58.....
Informations générales 58..................................................................................
Editer le titre d'un enregistrement (nom) 59................................................
Lecture intégrale d'un titre 59..........................................................................
Effacer un enregistrement/un titre 60.............................................................
Réglages du disque 60.........................................................................................
Modifier le nom du disque 61...........................................................................
Finalisation des modifications 62......................................................................
Finaliser les disques DVD+R 62.......................................................................
Suppression des données d'un disque DVD+RW 63..................................
Favorite Scene Selection (Sélection des scènes favorites) 63....................
Insérer un marqueur de chapitre 63...............................................................
Occulter des chapitres 64..................................................................................
Effacer un marqueur de chapitre 65................................................................
Modifier l'image d'index 65................................................................................
Diviser un titre 66................................................................................................
Table des matières
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips DVDR890 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips DVDR890 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips DVDR890

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 89 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 89 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - English - 86 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 87 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info