Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/86
Pagina verder
Table of contents
AIntroduction 3....................................
Dear Philips customer, 3....................................................................................
Regional code 6....................................................................................................
Technical data 6...................................................................................................
Accessories 6........................................................................................................
Important 7...........................................................................................................
Cleaning the discs 8.............................................................................................
Special functions of your new DVD recorder 8........................................
BConnecting the DVD recorder 11...
Preparing the remote control for operation 11...........................................
Connecting your DVD recorder to the TV set 11......................................
Connecting with a scart cable and 'Easy Link' 13..........................................
Connecting with a scart cable without 'Easy Link' 14..................................
Connecting with an S-Video(Y/C)cable 16.....................................................
Connecting with video(CVBS) cable 17..........................................................
Connecting additional devices to the second scart socket 18...................
Connecting additional video recorders 18.....................................................
Connect camcorder to the front sockets 19................................................
Connecting audio devices to the analogue audio sockets 19....................
Connecting audio devices to the digital audio socket 20............................
CInstalling your DVD recorder 21......
Initial installation 21.............................................................................................
Using a satellite receiver 23...............................................................................
Allocating a decoder 24......................................................................................
Manual TV channel search 25............................................................................
Sorting TV channels automatically (Follow TV) 26......................................
Automatic TV channel search 28.....................................................................
Sorting and clearing TV channels manually 29...............................................
Setting the language/country 30........................................................................
Setting the time and date 31..............................................................................
DInformation on the TV screen 32....
Icons in the menu bar 32...................................................................................
Menu bar 1 32.......................................................................................................
Menu bar 2 32.......................................................................................................
Temporary feedback icons 33...........................................................................
Status box 33........................................................................................................
Disc type icons 33................................................................................................
Operating mode icons 34...................................................................................
Tuner info box 34................................................................................................
Timer information box 34.................................................................................
EPlayback 35........................................
Playback hints 35..................................................................................................
Inserting a disc 35................................................................................................
Playing a DVD video disc 36..............................................................................
Playing a DVD+RW/+R disc 37........................................................................
Playing an audio CD 38.......................................................................................
Playing an MP3 CD 38.........................................................................................
Playing a (Super) Video CD 39.........................................................................
FAdditional playback features 40.......
Changing to another title/chapter 40..............................................................
Searching a disc 40...............................................................................................
Still picture 41.......................................................................................................
Slow motion 41....................................................................................................
Search by time 41.................................................................................................
Repeat/Shuffle play 42.........................................................................................
Repeat sequence (A-B) 42.................................................................................
Scan feature 43.....................................................................................................
Zoom feature 43..................................................................................................
Camera angle 43...................................................................................................
Changing the audio language 44........................................................................
Subtitles 44............................................................................................................
GManual recording 45..........................
General information 45......................................................................................
Recording without automatic switch-off 46...................................................
Interrupt recording (Pause) 48.........................................................................
Recording with automatic switch-off (OTR-One Touch Recording) 48.
Protecting the disc against accidental recording 49.....................................
Lining up recordings within a title (assemble cut) 50..................................
Selecting the recording mode (quality) 51.....................................................
Automatic recording from a satellite receiver (Sat Recording) 52...........
'Direct Record' 53...............................................................................................
Switching 'Direct Record' on or off 54...........................................................
HManaging the disc contents 55.........
General Information 55......................................................................................
Editing recording titles (name) 56....................................................................
Playing back titles 56............................................................................................
Erasing a recording/title 57................................................................................
Disc settings 57....................................................................................................
Changing the disc name 58................................................................................
Finalising a disc 58................................................................................................
Finalising DVD+R discs 59.................................................................................
Erasing DVD+RW disks 59................................................................................
Favourite Scene Selection 60............................................................................
Inserting chapter markers 60............................................................................
Hiding chapters 60...............................................................................................
Erasing chapter markers 61...............................................................................
Changing the index picture 62..........................................................................
Dividing titles 62...................................................................................................
IProgramming a recording
(TIMER) 63..............................................
General information 63......................................................................................
Programming a recording (with the 'ShowView
®
System') 64...................
Programming a recording (without the ShowView
®
System) 66...............
Table of contents
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips DVDR890 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips DVDR890 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Philips DVDR890

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 89 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 89 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Français - 91 pagina's

Philips DVDR890 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 87 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info