550349
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
QUICK START GUIDE
Read & Understand the Operating Manual and Safety & Reference Manual
ATOM 3.0
SELECT
GROUP
------------
ALT 1
ALT 2
Show Dual
CDT
Chrono
Daily AL
Set T
WATCH
SET T
Date Format
Hour Format
Default Time
Dual Time
Time
Date
NORM
(Surface)
Watch Mode
GAUG
(Surface)
FREE
(Surface)
SELECT
GROUP
------------
ALT 1
ALT 2
ALT 3*
Fly
Desat*
Plan*
Log
Set F*
Set A
Set U
Dive OP Mode
History
SN
Batt/TMT
SET F*
FO2 Gas 1
FO2 Gas 2
FO2 Gas 3
DFLT
SET A
Audible
Depth
EDT
TLBG*
DTR*
Turn
End
PO2 AL*
SET U
Wet Act
Units
Deep Stop*
Safe Stop*
Algorithm*
CF*
Glo Duration
Sampling
TMT 1
TMT 2
TMT 3
Last SI, Max Depth, EDT
Elev, Time, Temp
O2%, PO2, FO2
Group items
are similar
to NORM
without items
marked
with *.
Set Points:
A hold (scroll up)
A < 2s (step up)
M < 2s (step back)
S < 2s (save setting)
Ack Daily
Alarm
Dive OP
Mode
A < 2s
M < 2s
Elev, Temp, Date
Dual (if not on Main)
S < 2s
M 2s
< 2s
S
A < 2s
L
Set Points:
A hold (scroll up)
A < 2s (step up)
M < 2s (step back)
S < 2s (save setting)
S
< 2s
S < 2s
Light
Watch Mode
M 2s
< 2s
S
A < 2s
L
Watch Mode
M 2s
< 2s
S
A < 2s
L
SET FA
EDT
DA 1
DA 2
DA 3
Set Points
S < 2s
Light
M 2s
< 2s
S < 2s
A < 2s
L
Light
Light
Set T
S
< 2s
S 2s
A < 2s
M < 2s
Batt/TMT
Batt/TMT
SELECT
GROUP
------------
ALT 1
ALT 2
CDT
Set FA
Dive OP Mode
Show NDC
Last SI, Max Depth, EDT
Elev, Time
S
< 2s
A < 2s
M < 2s
Show NDC
Included in the package:
• ATOM 3.0 with CR2430
battery installed.
• CD (Manual, Oceanlog
PC Interface program
& drivers).
Included or optional:
• Transmitter with CR2
battery installed.
• Lens cover.
• Wrist strap extender.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Oceanic Atom 3.0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Oceanic Atom 3.0 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Oceanic Atom 3.0

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - English - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Snelstart handleiding - Français - 2 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Français - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Snelstart handleiding - Italiano - 2 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 56 pagina's

Oceanic Atom 3.0 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 56 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info