Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Twist
User Guide
9
(
15
)
Copyright 2013 novero. All rights reserved.
4.8
4.84.8
4.8 LED indicator
LED indicatorLED indicator
LED indicator
When the
When the When the
When the speaker
speakerspeaker
speaker
is charging
is chargingis charging
is charging
LED indicator
LED indicatorLED indicator
LED indicator
Status of
Status of Status of
Status of Twist
TwistTwist
Twist
Red L
ED is on
Charging in progress
Red LED is off
C
harging
finished
When the
When the When the
When the speaker
speakerspeaker
speaker
is
is is
is not
not not
not connected
connectedconnected
connected
LED indicator
LED indicatorLED indicator
LED indicator
Status of
Status of Status of
Status of Twist
TwistTwist
Twist
LED flashes red and blue alternately
Pairing mode
Blue LED flashes once every
seconds
Standby mode
Red
LED flashes once e
very 3 seconds
Low battery power
When the
When the When the
When the speaker
speakerspeaker
speaker
is
is is
is connected to a Bluetooth device
connected to a Bluetooth deviceconnected to a Bluetooth device
connected to a Bluetooth device
LED indicator
LED indicatorLED indicator
LED indicator
Status of
Status of Status of
Status of Twist
TwistTwist
Twist
Blue LED flashes twice every
seconds
connected
mode
Blue LED flashes t
wice every 2
seconds
Incoming call
Blue LED flashes once every
seconds
During a call
Red LED flashes
twice
every 5
seconds
Low battery power
4.9
4.94.9
4.9 Indication tone
Indication toneIndication tone
Indication tones
ss
s
Indication tone
Indication toneIndication tone
Indication tone
Status of
Status of Status of
Status of Twist
TwistTwist
Twist
Emits
1
tone every
0 seconds
Low
battery
power
9

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Novero Twist bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Novero Twist in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info