Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Twist
User Guide
7
(
15
)
Copyright 2013 novero. All rights reserved.
4.5
4.54.5
4.5 Turning on/off
Turning on/off Turning on/off
Turning on/off Twist
TwistTwist
Twist
Please use the switch to power on and off.
Please use the switch to power on and off. Please use the switch to power on and off.
Please use the switch to power on and off.
Every time your Twist is turned on, it will automatically connect to the last connected
handsfree device. When the speaker is in standby mode and doesn’t connect to any
device, press the MFB for 6 seconds to get in pairing mode.
In order to save power, the speaker will only stay in pairing mode for 3 minutes.
If you forget to turn it off after the connection has been stopped a beep will be heard
every few minutes. Please be aware that the battery will run empty.
Before connecting to a Bluetooth device, please turn on the Bluetooth function of the
device. With some Bluetooth phones, you have to allow automatic connecting in the
mobile phone’s Bluetooth settings. Please refer to your mobile phone’s user manual for
further information.
4.6
4.64.6
4.6 Music playback with Twist
Music playback with TwistMusic playback with Twist
Music playback with Twist
After pairing and connecting your speaker to a Bluetooth mobile phone or Bluetooth
music player, you will enjoy your music with the speaker. Please control your music via
your music player and adjust the volume with the volume buttons of Twist.
Note
NoteNote
Note _
__
_ When playing music on some mobile phones, the music will be transmitted to
the mobile phone’s speaker instead of the portable speaker. You have to
select “transmit the sound via Bluetooth” in the settings menu and then
choose “Twist” as speaker device. The music will be transmitted to the
speaker. Please refer to your mobile phone’s user manual for further
information.
_
__
_ Please control previous/next track, pause/play from your mobile phone or
music player. Please refer to the user manual of your mobile phone or music
player for further information.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Novero Twist bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Novero Twist in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info