541267
10
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Twist
User Guide
10
(
15
)
Copyright 2013 novero. All rights reserved.
5.
5.5.
5. M
MM
MAINTENANCE AND
AINTENANCE AND AINTENANCE AND
AINTENANCE AND C
CC
CARE
ARE ARE
ARE
Read the following recommendations before using your Twist. Following these you will
be able to enjoy the product for many years.
_
__
_ Do not expose the speaker to liquid, moisture or humidity to avoid the product’s
internal circuit being affected.
_
__
_ Do not use abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
_
__
_ Store the speaker out of direct sunlight and extreme temperatures (above 45°C/113°F
or below -10°C/-14°F), as this may shorten the battery life, affect the operation or
degrade the performance of your speaker.
_
__
_ Do not dispose of the speaker in a fire as it might result in an explosion.
_
__
_ Do not expose the speaker to contact with sharp objects as this will cause scratches
and damage.
_
__
_ Do not let the speaker fall down onto the floor. The internal circuit might get
damaged.
_
__
_ Do not attempt to disassemble the speaker as it might get damaged.
In case the speaker does not function properly, consult your dealer for further
assistance.
6.
6.6.
6. FAQ
FAQFAQ
FAQ
How far is the effective range between the
How far is the effective range between the How far is the effective range between the
How far is the effective range between the speaker
speakerspeaker
speaker
and
and and
and the
the the
the Bluetooth
Bluetooth Bluetooth
Bluetooth device
devicedevice
device?
??
?
According to the Bluetooth standard, the maximum controllable range of Class II speaker
is 10 meters. It varies under different conditions. Best performance can be expected
when you place your device beside the speaker
Why does
Why does Why does
Why does the
the the
the red LED flash?
red LED flash?red LED flash?
red LED flash?
The speaker battery is in low power status, it needs to be recharged. Try to discharge and
re-charge full cycles.
Why can’t I see the battery status on my
Why can’t I see the battery status on my Why can’t I see the battery status on my
Why can’t I see the battery status on my android
android android
android phone ?
phone ?phone ?
phone ?
The battery status is shown with a headset symbol only on apple devices.
Why can’t I connect to the speaker?
Why can’t I connect to the speaker?Why can’t I connect to the speaker?
Why can’t I connect to the speaker?
Please make sure your Bluetooth list on your device is empty and that you are not
connected to another Bluetooth device – ( e.g. automatic connection to a headset).
Please press the MFB on the speaker 6 seconds to get into pairing mode.
Why is the
Why is the Why is the
Why is the red LED
red LED red LED
red LED not
not not
not on
on on
on while
whilewhile
while
charging?
charging?charging?
charging?
1. When you didn’t use the speaker for a long time, the battery might be drained. In this
case, you have to charge the battery for 30 minutes, and then the red LED will be on.
2. Charging via PC or laptop might be interrupted due to standby mode of the
PC/laptop. Please try using a standard AC- micro USB charger.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Novero Twist bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Novero Twist in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info