549764
4
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/6
Pagina verder
4
Baby unit
1. Adjust the channel
Press the M button once, A or B blinks rapidly.
Select the desired channel A or B using the and buttons.
Then press the M button to store.
The unit now returns to normal operations.
2. Adjust sound sensitivity
Press the M button and hold until the sensitivity indicator lights.
Adjust desired sensitivity using the and button. More arcs indicate higher
sensitivity (one light = low, two lights = medium and three lights = high sensitivity).
Then press the M button to store.
Parent unit
1. Adjust the channel
Press the M button once, A or B blinks rapidly.
Select the desired channel A or B using the and buttons.
Then press the M button to store.
The unit now returns to normal operations.
NOTE! If the M button is not pressed within 20 seconds after the last button
press the unit will automatically return to normal operations without storing
the new settings!
Both units can be used while being charged.
The units are connected to the wall power outlet using the adapters included (17). Only these
adapters must be used.
Plug the adapters into the contact (11) on the baby unit and the parent unit. The
batteries will now be charging and will be fully charged within four to six hours.
The units will then switch to maintenance mode. The batteries will therefore not
be damaged even if they remain connected to the adapter for a long period.
Note: Rechargeable batteries are consumables, gradually losing power
when used.
Extra battery packs can be purchased from the dealer. Read the
troubleshooting guide in case of problems.
* 2 sets of environmentally friendly battery packs 3.6V NiMH 600mAh.
* Transmitter frequency: 2 channels, frequency range 863 - 865 MHz.
* Working temperatures: 0°C to +40°C. Storage temperature: -20°C to +40°C.
* Output rating baby unit < 10mW.
Technical specifications
(
subject to change
)
Using the charger and batteries
General
The authorities have assigned only a limited number of frequencies and a very limited transmitter
power rating to electronic baby monitors. Interference may therefore occur from other baby monitors
while your baby unit has been activated by sounds from your child(traffic interference). This is
normally heard as distortion and/or screeching/beeping sounds in the speaker. If this occurs, try to
switch channels and select a lower sensitivity to prevent it from being activated due to weak
sounds/movement from your child. If this does not help, there is nothing else that can be done, but
V
M
V
V
M
V
V
M
V
V
M
V
3
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nova Prima Nova bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nova Prima Nova in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nova Prima Nova

Nova Prima Nova Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 1 pagina's

Nova Prima Nova Aanvulling / aanpassing - English - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info