549764
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
TROUBLESHOOTING GUIDE
Problem
The light indicator (A2, B2) does
not light up.
High screeching sound in the
parent unit.
No sound in the parent unit.
Possible cause
The unit has not been turned on.
The batteries are not properly
inserted.
The batteries are discharged.
The adapter is connected to a
power outlet that does not work.
The units are placed too close to
each other.
The volume is turned up too high.
The volume has been turned
down.
The sensitivity setting on the baby
unit has been set to minimum.
Solution
Press the ON/OFF button (A1, B1).
Check that they have been placed
correctly according to the + and –
markings.
Recharge the batteries while the unit
is turned off.
If the power outlet has a switch, the
switch must be in the on position.
Increase the distance between the
units.
Adjust the volume by turning it down.
Adjust the volume up.
Adjust sensitivity up.
Problem
Interference during transmission.
The parent unit indicates that it is
out of range.
Short range
The batteries have not recharged.
The unit indicates low battery
power even though the batteries
are fully charged.
It takes some seconds after the
baby cries until you hear a sound
in the parent unit.
Solution
Switch to another channel and lower
sensitivity.
Reduce the distance.
Place both units vertically and move
them a bit.
There is nothing much that can be
done about local conditions. You might
try turning off light dimmers or other
sources of electronic noise in the
house.
The units rarely have defects.
Turn on the baby unit.
Set both units to the same channel.
Check the batteries.
Take the unit into a place with room
temperature.
Move the units. Try changing channels
and use both units with the adapter.
Charge the batteries for at least 12
hours. Reduce the distance. Local
conditions may reduce the range
dramatically. Reinforced concrete
and house trailers etc. can give
difficult conditions.
Check the batteries. Use both units
with adapters.
Other baby units near by may reduce
the range drastically. Change chan-
nels and move the baby unit and/or
the parent unit.
Put the switch on CHA (up) in the unit
with rechargeable batteries.
Charge the batteries for 24 hours with
the unit off.
Buy new batteries from the dealer.
Put the switch on CHA (up) if the unit
has rechargeable batteries.
Check the batteries in the other unit. If
they work in that unit, contact the dea
ler.
Possible cause
Another baby unit is close by.
Too great a distance between the
units.
Local conditions.
The baby unit has not been turned
on.
The units are set to different
channels.
The baby unit batteries are
discharged or low.
The baby unit is too cold.
The range is too great.
Batteries poor or dead.
Local conditions.
The A6 or B8 switches are set the
wrong way.
The batteries have gone totally flat.
The batteries are very low or defect.
The A6 or B8 switch is set the
wrong way.
Possible defective batteries.
This is normal. Your parent unit needs some time to check that the
proper baby unit is trying to make contact. If the delay is 4-6 seconds,
there may be other baby units close by.

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nova Prima Nova bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nova Prima Nova in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 0,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nova Prima Nova

Nova Prima Nova Aanvulling / aanpassing - Nederlands - 1 pagina's

Nova Prima Nova Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info