549764

Advertentie

1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/1
Pagina verder
Nova
Prima Nova D6
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het scherm verschijnt niet.
Het scherm verdwijnt kort nadat de
unit werd ingeschakeld, of de unit kan
niet worden ingeschakeld.
De unit is niet ingeschakeld. Druk op de toets Aan/Uit.
De batterijen zijn leeg. Laad de batterijen op terwijl de unit uit staat.
Verwijder de batterijen gedurende 30
seconden voor u de unit weer inschakelt.
De laadindicator op de lader
brandt niet of knippert rood.
Een slecht contact tussen de batterijen
en de unit.
Maak de batterijklemmen in het batterijvak
schoon en buig ze naar buiten. Maak de contacten
van de batterijen schoon. (ontvetten)
De adapter is niet op de lader aangesloten. Sluit de adapter aan op het stopcontact en
de lader.
De adapter is aangesloten op een defect
stopcontact.
Als het stopcontact een aan/uit-schakelaar heeft,
moet die aan staan.
De batterijen zijn niet geladen.
(Zie ook hierboven.)
De laadindicator op de lader is
aan, maar verandert niet van rood
naar groen, zelfs niet na 48 uren.
De batterijen zijn volledig leeg. Laat de batterijen gedurende 2 dagen
opladen terwijl de unit uitgeschakeld is.
De batterij is versleten.
LET OP: de garantie geldt niet voor
de batterijen!
Koop nieuwe batterijen bij uw handelaar.
Geen geluid in de parent unit. Het volume staat af. Pas het volume aan.
Geen contact tussen de baby unit en de
parent unit.
De units zijn ingesteld op verschillende
DSIP-codes, SIP-kanaalcodes en/of kanalen.
Stel voor beide units dezelfde digitale codes
en/of kanalen in.
De parent unit geeft aan dat het
bereik overschreden is.
De baby unit staat niet aan. Zet de baby unit aan.
De units zijn ingesteld op verschillende
DSIP-codes, SIP-kanaalcodes en/of kanalen.
Stel voor beide units dezelfde digitale codes
en/of kanalen in.
Buiten bereik. Verkort de afstand. Plaatselijke omstandig-heden
kunnen het bereik drastisch verminderen. Probeer
de kanalen te veranderen. Laat
de batterijen ten minste 12 uur opladen.
Interferentie tijdens het zenden. Te grote afstand tussen de units. Verkort de afstand.
Plaatselijke omstandigheden, interferentie. Verplaats de units een klein beetje.
Plaatselijke omstandigheden kunnen niet
worden veranderd. Probeer om lichtdimmers
of andere elektrische geluidsbronnen uit te
schakelen.
Units hebben zelden een defect;
Luid gekraak/gepiep. Units staan te dicht bij elkaar. Vergroot de afstand.
Volume staat te hoog. Pas het volume aan.
Kort bereik Versleten of lege batterijen. Controleer de batterijen zoals hierboven
aangegeven.
Plaatselijke omstandigheden. Andere babyalarmen in de buurt kunnen het
bereik drastisch verminderen. Tracht om van
kanaal te veranderen of om de baby unit
en/of de parent unit van plaats te veranderen.
De parent unit geeft niet aan dat het
bereik is overschreden, zelfs als de
baby unit uit staat.
Een andere Super Nova’s in de buurt
is ingesteld op hetzelfde kanaal en
dezelfde SIP-kanaalcode.
Dit wordt nooit veroorzaakt door een defect!
Probeer om het kanaal en de SIP-kanaalcode
te veranderen. Dat zal het probleem oplossen!
De temperatuur wordt niet getoond of
is niet correct.
Temperatuurinformatie moet
tweemaal worden ontvangen met
dezelfde waarde voor die wordt
getoond/veranderd.Wanneer de
temperatuur snel verandert, kan het
even duren voor de temperatuur op
de baby unit voldoende stabiel is om
getoond te worden op de parent unit.
Als twee Super Nova’s op hetzelfde kanaal
zitten en dezelfde SIP-kanaalcode hebben,
kunnen ze hun onderlinge temperatuurinformatie
beïnvloeden. Verander het kanaal
en/of de SIP-kanaalcode.
Precisie: ± 2°C.
RESET: bij problemen, terugkeren naar fabrieksinstelling (zie ook Quick Start)

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Nova Prima Nova bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Nova Prima Nova in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Nova Prima Nova

Nova Prima Nova Gebruiksaanwijzing - English - 6 pagina's

Nova Prima Nova Aanvulling / aanpassing - English - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info