Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
Kurzanleitung
Lieferumfang
Im Lieferumfang sind folgende Teile enthalten:
In manchen Regionen ist eine Ressourcen-CD im Lieferumfang enthalten.
Nighthawk X8
AC5300 Tri-Band WLAN-Router
Modell R8500
Support
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR-Produkt entschieden haben.
Registrieren Sie Ihr Gerät nach der Installation unter https://my.netgear.com. Sie benötigen dazu
die Seriennummer, die sich auf dem Etikett des Produkts befindet.
Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR.
NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR-Website zu registrieren.
Produkt-Updates und Internetsupport erhalten Sie unter http://support.netgear.de.
NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.
Das Benutzerhandbuch finden Sie unter http://downloadcenter.netgear.com oder über den
entsprechenden Link auf der Produktseite.
Marken
© NETGEAR, Inc. NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind Marken von NETGEAR, Inc.
Jegliche nicht zu NETGEAR gehörenden Marken werden nur zu Referenzzwecken verwendet.
Vorschrifteneinhaltung
Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhalten Sie unter
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung anschließen.
Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen. Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten, in den
EFTA-Staaten und in der Schweiz.
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA
Juli 2015
Router
Netzwerkkabel
Netzteil
(je nach Region
unterschiedlich)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R8500 - Nighthawk X8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R8500 - Nighthawk X8 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 1,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info