Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Quick Start
Nighthawk X8
AC5300 Tri-Band WiFi Router
Model R8500
Unplug your modem, remove and replace the backup battery if it uses
one, and then plug the modem back in. Use the Ethernet cable to
connect the modem to the yellow Internet port on the router.
Note: If your Internet connection does not require a modem, connect
your main Ethernet cable to the yellow Internet port on the router.
Connect the router to a power source. The routers Power LED
lights amber and then turns white when the router is ready.
Make sure that the routers WiFi LED on the WiFi button is lit. Find the
routers preassigned WiFi network name and password on the label on
the router.
Open the WiFi connection manager on your computer or other WiFi-
enabled device, find the router’s WiFi network name, and use the
routers password to connect.
Launch a web browser. If the NETGEAR installation assistant does not
display, visit www.routerlogin.net. If a login window displays, enter
admin for the user name and password for the password.
Follow the NETGEAR installation assistant.
For the best WiFi performance, position the antennas as shown.
Package Contents
Router
Power adapter
(varies by region)
Ethernet cable
2. Restart Your Modem and
Plug In Your Router
3. Connect to the Internet
1. Position the Antennas
45° 45°
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R8500 - Nighthawk X8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R8500 - Nighthawk X8 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,22 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info