Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/22
Pagina verder
Beknopte
handleiding
Inhoud van de verpakking
Het pakket bevat de volgende items.
In sommige regio's bevat de verpakking een installatie-cd.
Nighthawk X8
AC5300 Tri-Band WiFi Router
Model R8500
Ondersteuning
Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product.
Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en
gebruik dit om uw product te registreren op https://my.netgear.com.
Registreer uw product om de telefonische ondersteuning van NETGEAR te kunnen gebruiken.
NETGEAR raadt aan dat u het product registreert via de website van NETGEAR.
Voor productupdates en ondersteuning via internet gaat u naar http://support.netgear.com.
NETGEAR raadt aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van de officiële NETGEAR-ondersteuningsbronnen.
U kunt de gebruikershandleiding online raadplegen op http://downloadcenter.netgear.com of via
een koppeling in de gebruikersinterface van het product.
Handelsmerken
© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc.
Alle niet-NETGEAR-handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.
Naleving van wettelijke voorschriften
De huidige EU-conformiteitsverklaring vindt u op
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Voor informatie over de naleving van wettelijke voorschriften gaat u naar
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de
stroomtoevoer aansluit.
Alleen voor binnenshuis. Verkrijgbaar in alle lidstaten van de EU, EFTA en in Zwitserland.
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 Verenigde Staten
Juli 2015
Router
Ethernet-kabel
Netvoedingsadapter
(varieert per regio)
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R8500 - Nighthawk X8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R8500 - Nighthawk X8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,93 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info