Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Beknopte handleiding
AC1200 Smart WiFi Router met externe
antennes
Model R6220
1. Bereid uw modem voor.
Haal het netsnoer van de modem uit
het stopcontact. Verwijder de batterij,
indien aanwezig.
Inhoud van de verpakking
2. Sluit uw modem aan.
Steek de stekker van de modem in het
stopcontact. Plaats de accu terug als
uw modem een noodaccu hee. Sluit
de modem vervolgens met een kabel
aan op de gele WAN-poort van de
router.
4. Sluit een apparaat aan.
Gebruik een Ethernet-kabel om uw
computer aan te sluiten op een LAN-
poort op de router.
U kunt ook WiFi gebruiken om uw WiFi-
apparaat met de router te verbinden.
Gebruik voor verbinding met WiFi de
WiFi-netwerknaam en het wachtwoord
op het productetiket.
5. Meld u aan bij de router.
Open een webbrowser.
NETGEAR genie wordt weergegeven.
Als u de genie niet ziet, voert u www.routerlogin.net in het
adresveld van de webbrowser in. Voer als gebruikersnaam
admin en als wachtwoord password in wanneer u naar
deze gegevens wordt gevraagd.
Volg de genie-stappen om verbinding te maken met
internet.
6. Download de genie-app.
Download de gratis genie-app op
www.NETGEAR.com/genie.
Deel eenvoudig media, bestanden en printers op het
netwerk vanaf uw smartphone, tablet of laptop.
3. Schakel de router in.
Het netvoedingslampje
brandt ononderbroken groen.
Druk op de aan-uitknop als het
netvoedingslampje niet brandt.
Wacht tot het WiFi-lampje groen
brandt.
Modem
Internet
Netvoedingsadapter
Ethernet-kabel
Ethernet-kabel
Router
DSL of kabel
Aan-uitknop
Ethernet-kabel
(niet meegeleverd)
Router
Netvoedingsadapter
7. Raadpleeg de gebruikershandleiding.
U kunt de gebruikershandleiding online raadplegen
op http://downloadcenter.netgear.com of via een
koppeling in de gebruikersinterface van de router.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R6220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R6220 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info