Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Quick Start
AC1200 Smart WiFi Router with External Antennas
Model R6220
1. Prepare your modem.
Unplug your modems power.
Remove the battery, if present.
Package Contents
2. Connect your modem.
Plug in your modem. If your
modem uses a battery backup,
put the battery back in. Then
cable the modem to the routers
yellow WAN port.
4. Connect a device.
Use an Ethernet cable to connect
your computer to a LAN port on
the router.
You can also use WiFi to connect
your WiFi device to the router. To
connect with WiFi, use the WiFi
network name and password on
the product label.
5. Log in to the router.
Launch a web browser.
NETGEAR genie displays.
If you do not see genie, enter
www.routerlogin.net in the address field of the
web browser. When prompted, enter admin for
the user name and password for the password.
Follow the genie steps to connect to the web.
6. Get the genie app.
Download the free genie app from
www.NETGEAR.com/genie.
Easily share media, files, and printers on the
network from your smartphone, tablet, or
laptop.
3. Power on the router.
The Power LED
lights solid
green. If the Power LED does not
light, press the Power On/O
button.
Wait for the WiFi LED
to light
solid green.
Modem
Internet
Power adapter
(varies by region)
Ethernet cable
Ethernet cable
Router
DSL or cable
Power On/O button
Ethernet cable
(not included)
Router
Power adapter
7. Get the user manual.
You can get the user manual online at
http://downloadcenter.netgear.com or through
a link in the routers user interface.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R6220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R6220 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info