Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Kurzanleitung
AC1200 Smart WLAN-Router mit
externen Antennen
Modell: R6220
1. Bereiten Sie Ihr vorhandenes
Modem vor.
Trennen Sie das Modem von der
Stromversorgung. Entfernen Sie
ggf. den Akku.
Lieferumfang
2. Schließen Sie das Modem an.
Stecken Sie den Netzstecker Ihres
Modems ein. Wenn das Modem
eine Batteriesicherung verwendet,
setzen Sie die Batterie wieder ein.
Schließen Sie das Modem an den
gelben WAN-Port des Routers an.
4. Schließen Sie ein Gerät an.
Schließen Sie Ihren Computer über ein
Netzwerkkabel an einen LAN-Port des
Routers an.
Sie können auch WLAN zur Verbindung
Ihres WLAN-Geräts mit dem Router
verwenden. Verwenden Sie zum
Einrichten einer WLAN-Verbindung
den WLAN-Netzwerknamen und das
Passwort auf dem Etikett des Geräts.
5. Melden Sie sich am Router an.
Starten Sie einen Webbrowser.
NETGEAR genie wird angezeigt.
Falls genie nicht angezeigt wird, geben Sie
www.routerlogin.net in das Adressfeld des
Webbrowsers ein. Geben Sie als Benutzernamen
admin und als Passwort password ein.
Befolgen Sie die Anweisungen von genie, um
eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.
6. Laden Sie die genie-App herunter.
Laden Sie die kostenlose genie-App unter
www.NETGEAR.com/genie herunter.
Geben Sie ganz einfach Medien, Dateien und
Drucker im Netzwerk von Ihrem Smartphone,
Tablet oder Laptop aus frei.
3. Schalten Sie den Router ein.
Die Power-LED leuchtet
grün. Wenn die Power-LED nicht
leuchtet, drücken Sie die Taste
Power On/O (Ein/Ausschalter).
Warten Sie, bis die WLAN-LED
grün leuchtet.
Modem
Internet
Netzteil
Netzwerkkabel
Netzwerkkabel
Router
DSL oder Kabel
Ein/Aus-Taste
Netzwerkkabel
(nicht im Lieferumfang
enthalten)
Router
Netzteil
7. Laden Sie das Benutzerhandbuch herunter.
Das Benutzerhandbuch finden Sie unter
http://downloadcenter.netgear.com oder
über den entsprechenden Link auf der
Benutzeroberfläche des Routers.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Netgear R6220 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Netgear R6220 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info