Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
Thank you for choosing an appliance from the Moulinex range, which is exclusively designed
for preparing food for domestic use inside the home.
SAFETY INSTRUCTIONS:
This appliance is designed for indoor domestic household use
only. In case of professional use, inappropriate use or failure to
comply with the instructions, the manufacturer accepts no res-
ponsibility and the guarantee does not apply.
It is not intended to be used in the following cases, which are
not covered by the guarantee.
- In kitchens reserved for staff use in shops, offices and other
professional environments;
- On farms;
- By hotel or motel clients, or on other residential premises;
- In bed and breakfast accommodation and other similar environ-
ments.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instructions concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
Children should be supervised and you should ensure that they
do not play with the appliance.
Do not use your appliance if it does not operate correctly, if it
has been damaged or if the power cord or plug is damaged. To
maintain safety, these parts must be replaced by an Approved
Service Centre.
This appliance may be used by children of at least 8 years of age
and by persons with lack of experience and knowledge or
reduced physical, sensory or mental capabilities, as long as they
are have been trained and given instructions about using the
appliance safely and are fully aware of the dangers involved.
Children should not play with the appliance. Cleaning and main-
tenance by the user should not be carried out by children unless
they are at least 8 years of age and are supervised. Keep the
appliance and its lead out of reach of children.
EN
3
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Moulinex AR110830 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Moulinex AR110830 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 2,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info