Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
26
- Электромагниттік үйлесімділік
- Қоршаған орта
- Тағаммен қатынасатын материалдар.
Жүзін (C) абайлап ұстаңыз; өте өткір.
ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛАРЫ
Кофе ұнтақтағышта 50 грамға дейін кофе дәндерін немесе кептірілген шөптерді (мысалы, күнзе
дәндерін) ұнтақтауға болады. Құралды 20 секундтан артық үзілісссіз қолдануға болмайды.
Бұл құралды тағамнан басқа заттарды ұнтақтау үшін қолданбаңыз.
ТАЗАЛАУ
Құралды қуат көзінен суырыңыз.
Құралды, аяғын, жүзін және қақпағын құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.
Ысқыш спонж немесе метал бөліктері бар заттарды қолданбаңыз.
Қозғалтқыш блогын (A) суға ешқашан батырмаңыз және ылғалды губканы ешқашан
пайдаланбаңыз.
• Әр пайдаланудан кейін ыдысты жылдам тазалаңыз.
ҚҰРАЛ ЖҰМЫС ІСТЕМЕСЕ НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?
Ең алдымен, қосылып тұрғанын тексеріп алыңыз.
Есіңізде болсын: құралдың қақпағы дұрыс жабылмаса, құрал қосылмайды.
Бұл нұсқауларды орындамасаңыз, құрал жұмыс істемейді.
Барлық нұсқауларды орындағаннан кейін де құрал жұмыс істемесе не істеу қажет? Ондай
жағдайда сатушыға немесе Moulinex компаниясының рұқсаты бар қызмет орталығына
хабарласыңыз (тізімін «Moulinex қызмет көрсету орталықтары» кітапшасынан қараңыз).
Алдымен қоршаған ортаны қорғаңыз!
Бұл құралда қайта қолдануға болатын бірнеше бағалы материал бар.
Арнаулы жинау орталығына өткізіңіз.
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Moulinex AR110830 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Moulinex AR110830 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 2,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info