Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
10 Room Air Conditioner
Operation indicating
lamps
Operating Instructions
How to insert the Batteries
Storage and Tips for using the Remote Controller
1. Remove the battery cover by pulling it according to the arrow
direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are
installed correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.
Use 2 AAA(1.5volt) batteries.
Do not use rechargeable batteries.
NOTICE
• The remote controller may be stored by mounting
it on a wall.
• To operate the room air conditioner, aim the
remote controller at the signal receptor.
Operating Instructions
Signal Receptor
Receives the signals from the remote control.(Signal receiving sound: two short beeps or one long beep.)
Operation Indication Lamps
On/Off : Lights up during the system operation.
Sleep Mode : Lights up during Sleep Mode Auto operation.
Timer : Lights up during Timer operation.
Defrost Mode : Lights up during Defrost Mode or Hot
Start operation (Heat pump model only)
: Lights up during outdoor unit operation.
(Cooling model only)
: Light up during Energy-Saving cooling mode operation. (optional)
Plasma : The function illustrates its dynamic mode by using a multiple lighting system.
OUT
DOOR
OUTDOOR UNIT
OPERATION
Energy-Saving
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG AMNH24GD5L0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG AMNH24GD5L0 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 18,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG AMNH24GD5L0

LG AMNH24GD5L0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 27 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info