Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
12 Room Air Conditioner
Operating Instructions
ON
Cooling
Healthy
Dehumidification
Auto
Heating
(Heat pump model only)
To lower the temperature
To raise the temperature
(Cooling Only
model)
(Heat Pump
model)
Open the door on the Remote Controller. To select Cooling
Operation, press the Operation Mode Selection button.
Each time the button is pressed, the operation mode is shifted
in the direction of the arrow.
Set the temperature lower than the room temperature.
The temperature can be set within a range of 18°C~30°C in
1°C.
You can select the fan speed in four steps-
low, medium, high, or CHAOS. Each time the
button is pressed, the fan speed mode is
shifted.
Cooling Operation
Natural wind by the CHAOS logic
For more fresh feeling, press the Indoor Fan Speed Selector and set CHAOS mode. In this mode, the wind
blows like natural breeze by automatically changing fan speed according to the CHAOS logic.
Press the Start/Stop button.
The unit will respond with beep sound.
1
2
3
4
12

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG AMNH24GD5L0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG AMNH24GD5L0 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 18,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG AMNH24GD5L0

LG AMNH24GD5L0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 27 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info