Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/27
Pagina verder
Owner's Manual 25
Maintenance and Service
Common Problems and Solutions
Before calling for service
If you have problems with your air conditioner, read the following information and try to solve
the problem. If you cannot find a solution, turn off the air conditioner and contact your dealer.
Air conditioner does not operate
1. Ensure that the air conditioner is plugged into a proper outlet.
2. Check the fuse or circuit breaker.
3. Check whether the voltage is unusually high or low.
Air does not feel cold enough on the cooling setting
1. Ensure that the temperature settings are correct.
2. Check to see if the air filter is clogged with dust. If so, replace the filter.
3. Ensure that the air flow from the outside is not obstructed and that there is a clearance of
over 20" between the back of the air conditioner and the wall or fence behind it.
4. Close all doors and windows and check for any source of heat in the room.
Before calling for service, please review the following list of common problems and
solutions.
The air conditioner is operating normally when:
• You hear a pinging noise. This is caused by water being picked up by the fan on rainy days
or in highly humid conditions. This feature is designed to help remove moisture in the air
and improve cooling efficiency.
• You see water dripping from the rear of the unit. Water may be collected in the base pan in
highly humid conditions or on rainy days. This water overflows and drips from the rear of
the unit.
• You hear the fan running while the compressor is silent. This is a normal operational
feature.
ENGLISH
25

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw LG AMNH24GD5L0 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van LG AMNH24GD5L0 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 18,69 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van LG AMNH24GD5L0

LG AMNH24GD5L0 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 27 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info