Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Copies of the I/B. Please reproduce them without any
changes except under special instruction from Team
International USA. The pages must be reproduced and folded
in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm
height). When folding, make sure you keep the good
numbering when you turn the pages of the I/B. Don’t change
the page numbering. Keep the language integrity. Print only
what is inside the frame.
5 DG 33761 – 120501
Back cover page (last page)
Assembly page 5/32
Fax +1 305 430 9692
Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall
outlet. To disconnect, put the switch in off position, then remove
plug from wall outlet. Do not plug in unless completely
assembled. Fill the water tank before plugging the appliance into
a wall outlet.
Do not use appliance for other than intended use, which is non-
commercial, household food cooking, for human consumption.
Never touch the hot parts of the appliance during cooking. The
translucent baskets are parts of the appliance with hot surfaces.
You must use their side handles when handling them. Use
protective oven mitts or gloves when handling.
The water in the product is heated to 212°F (100°C). Use extreme
caution while steaming food, removing food, or when you may
come into contact with the water or the steam.
This product generates steam during use. Use care to avoid being
burned by the steam.
Make sure nothing comes into contact with the heating element
of the appliance. Only water should be in the tank where the
heating element is. Never place food in it.
Never use this appliance without the drip tray.
Do not use this product without water.
After use and above all when the water hasn’t completely
evaporated, wait until the steam stops leaking through the hole
on the upper part of the lid then open the lid carefully in order
not to hurt you. Let the water drip into the food steamer. Using
mitts or gloves slightly move the lid so that the steam does not
reach your hands or your face. Caution: the condensation on the
sides of the different baskets may generate steam and burn you.
Allow the product to completely cool before touching or
cleaning the lid, bowls or base.
Be cautious while transporting your appliance filled with hot food,
water or other liquids. It is not recommended to move your
appliance when it has not completely cooled down.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kalorik DG 33761 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kalorik DG 33761 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info