Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
Copies of the I/B. Please reproduce them without any
changes except under special instruction from Team
International USA. The pages must be reproduced and folded
in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm width x 210 mm
height). When folding, make sure you keep the good
numbering when you turn the pages of the I/B. Don’t change
the page numbering. Keep the language integrity. Print only
what is inside the frame.
3 DG 33761 - 120501
Assembly page 3/32
Fax +1 305 430 9692
EN
1. Lid
2. Rice bowl / tray
3. Upper steaming basket with built-in
egg holder (Basket #3)
4. Intermediate steaming basket with
built-in egg holder (Basket #2)
5. Lower steaming basket with built-in
egg holder (Basket #1)
6. Drip tray
7. Steam nozzle
8. Interior maximum water level
9. Heating element
10. Water tank
11. Pilot Light
12. Timer dial / Control knob
13. Exterior water level indicator
F
1. Couvercle
2. Panier à riz
3. Panier supérieur avec cuit-œufs
incorporé (Panier No. 3)
4. Panier intermédiaire avec cuit-œufs
incorporé (Panier No. 2)
5. Panier inférieur avec cuit-œufs
incorporé (Panier No. 1)
6. Plateau égouttoir
7. Embout vapeur de l’élément
chauffant
8. Indicateur du niveau maximum d’eau
9. Elément chauffant
10. Réservoir d'eau
11. Témoin lumineux
12. Bouton de la minuterie / contle
13. Indicateur extérieur du niveau d’eau
ES
1. Tapa
2. Bandeja para arroz
3. Recipiente de cocción al vapor superior,
con cuecehuevos integrado (No. 3)
4. Recipiente de cocción al vapor
intermediaria con cuecehuevos
integrado (No. 2)
5. Recipiente de cocción al vapor inferior
con cuecehuevos integrado (No. 1)
6. Bandeja de goteo
7. Boquilla de vapor
8. Indicador del nivel máximo de agua
interior
9. Elemento de calefacción
10. Tanque para agua
11. Testigo luminoso
12. Minutero / Perilla de control
13. Indicador de nivel de agua exterior
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kalorik DG 33761 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kalorik DG 33761 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 1,09 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info