Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
IG/II/FD/GB
How to use the appliance
Further indications are given in the single chapters and in the user instructions.
Press the
ON
button.
Compartment
A:
With each wash cycle.
Compartment
B:
For programmes with pre-wash only.
If using combined action dishwasher
tabs, follow the user instructions!
Mechanical indicator
C
.
Electric indicator on control panel (if provided).
On models with water softener
system only.
Mechanical indicator
D
. Electric
indicator on control panel (if provided).
Refer to the dishwasher loading instructions.
The last programme selected will light up.
Press the button until the desired programme lights up.
If necessary (and if provided) the corresponding indicator lamp lights up.
The selected programme is
then memorised (even in the
event of power failure).
- Only open the dishwasher if necessary
(Warning: beware of hot steam).
- If the appliance is switched off during a
wash cycle, when switched on again it
will resume the cycle from where it was
interrupted.
At the end of the programme an acoustic signal will sound.
Only after the START button has switched off: press the
OFF
button.
All the indicator lamps switch off.
Warning: when the door is opened steam comes out!
Unload the appliance, starting from the lower rack.
Open the door,
switch on the appliance
How to fill the
detergent dispenser
ABC
Check the rinse aid level
Check the regeneration
salt level
Load the racks
Select a programme
Select options
Press the Start button
“Change programme in progress
Press the START button for 2 sec. until
the Start indicator lamp switches off;
Select another programme and press
the START button again.
Turn on the water tap
close the dishwasher door
Wash cycle
Switch off the appliance
Turn off the water tap,
unload the racks
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ignis adl 349 1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ignis adl 349 1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ignis adl 349 1

Ignis adl 349 1 Snelstart handleiding - Nederlands - 4 pagina's

Ignis adl 349 1 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Ignis adl 349 1 Snelstart handleiding - Deutsch - 4 pagina's

Ignis adl 349 1 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Ignis adl 349 1 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info