Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
IG/II/FD/NL
Gebruik van het apparaat
Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.
Druk op de toets
ON
.
Vak
A:
Bij elk wasprogramma.
Vak
B:
Alleen voor programma's met voorspoelen.
Als u gecombineerde afwasmiddelen voor
afwasmachines gebruikt (tabletten), volg
dan de gebruiksaanwijzingen hiervan op!
Mechanische indicator
C
.
Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).
Alleen als een onthardingssysteem
aanwezig is.
Mechanische indicator
D
. Elektrisch
controlelampje op het bedieningspaneel
(indien aanwezig).
Zie de instructies voor het laden van de vaatwasmachine.
Het laatst geselecteerde programma gaat branden.
Druk op de toets totdat het gewenste programma gaat branden.
Als dat nodig is (indien aanwezig).
Het bijbehorende controlelampje gaat branden.
Het geselecteerde programma
wordt vervolgens in het
geheugen opgeslagen (ook
wanneer de stroom ontbreekt).
- Open de deur alleen als dat noodzakelijk
is (Let op: er kan stoom uit komen).
- Indien het apparaat nog voor de
benodigde tijd uitgeschakeld wordt en
vervolgens opnieuw gestart wordt, zal
het programma verder gaan waar het
onderbroken was.
Aan het einde van het programma hoort u een geluidssignaal.
Alleen nadat de toets START is uitgegaan: druk op de toets
OFF
.
Alle lampjes gaan uit.
Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het
apparaat!
Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.
Open de deur,
schakel het apparaat in
Het doseerbakje van het
afwasmiddel vullen
ABC
Controleer het
spoelglansmiddel
Controleer het
regenereerzout
Vul de korven
Selecteer het programma
Selecteer de
extra functies
Druk op de toets START
“Lopende programma wijzigen
Houd de toets START 2 sec. ingedrukt
totdat het controlelampje Start gedoofd is;
Selecteer opnieuw een programma en
druk nogmaals op de toets START.
Draai de waterkraan open,
sluit de deur
Wasprogramma
Schakel het apparaat uit
Draai de waterkraan dicht,
laad de korven uit
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ignis adl 349 1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ignis adl 349 1 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Ignis adl 349 1

Ignis adl 349 1 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 8 pagina's

Ignis adl 349 1 Snelstart handleiding - Deutsch - 4 pagina's

Ignis adl 349 1 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Ignis adl 349 1 Snelstart handleiding - English - 4 pagina's

Ignis adl 349 1 Gebruiksaanwijzing - English - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info