583659
40
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
РУССКИЙ40
Если на коже постоянно появляются покраснения или язвы, или изменились
пигментные невусы, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как возобновить
сеансы загара.
Не используйте солярий, если таймер поврежден.
Не используйте солярий, если фильтр прибора поврежден или удален.
Убедитесь, что лица, не пользующиеся прибором, особенно дети, не находятся
рядом, когда используется солярий.
Солярий нельзя использовать:
лицам с пониженной чувствительностью и/или пониженными интеллектуальными
способностями.
лицам, не имеющим знаний об эксплуатации солярия или соответствующего
опыта, за исключением случаев, когда за ними наблюдает лицо, знающее правила
эксплуатации и несущее ответственность за их безопасность..
лицам моложе 18 лет.
лица, склонные к появлению веснушек.
лица с нарушенной пигментацией кожи.
лица, имеющие более 16 родинок (размером 2 мм или больше) на теле.
лица с нетипичными родинками или родимыми пятнами (ассиметричными
родинками более 5 мм в диаметре с различной пигментацией и неровными
границами, в случае сомнений необходимо проконсультироваться с врачом).
лица, чей естественный цвет волос - рыжий.
Лицам, чья кожа уже обгорела на солнце.
лица, которые совсем не загорают или не могут загореть, не получая солнечных
ожогов.
Лицам, чья кожа очень восприимчива к солнечным лучам и может легко обгореть
на солнце.
Лицам, история болезни которых включает частые сильные солнечные ожоги в
детском возрасте.
лица, генетически предрасположенные к меланоме
Лица, ближайшие родственники которых имели меланому.
лица, проходящие курс лечения от болезней, связанных со
светочувствительностью, или принимающие препараты, приводящие к
повышенной светочувствительности .
Косметика и лекарственные препараты
Косметика и лекарственные препараты могут содержать вещества, которые могут
вызвать фототоксичную реакцию, в совокупности с УФ-излучением. Наиболее часто
встречающиеся фототоксичные химические вещества:
Обратитесь к своему дилеру, чтобы узнать полный перечень препаратов, которые могут
вызвать фототоксичную реакцию..
Демеклоциклин
Ролитетрациклин
Налидиксовая кислота
Третиноин
Метоксален
Монобензон
Гидрохинон
Этретинат
Изотретиноин
Доксициклин
Амиодарон
Хлортетрациклин
Окситетрациклин
Тетрациклин
Азапропазон
Этретинат
Третиноин
Гидрохинон
Порфимер
Ацитретин
Ломефлоксацин
40

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Hapro-HB175-Summer-Glow---Facial-Tanner

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 3,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info