583659
46
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
34024_01.1
EN 62233:2008; EN 60335-1:2002;
EN 60335-2-27:2003+A1:2008, A2:2008
EN 62471
EN 61000-6-3:2007; EN 55022:2006; EN 55014-1:2006;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:1995+A1:1998,A2:2001;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:1996+A1:2001;
01/02/2011
Manufacturer
Hapro International b.v.
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
www.hapro.com
Product identification
Hapro Summer Glow HB175
This document is valid for all above mentioned
types produced from 01/02/2011.
Means of conformity
The products are in conformity with Directive 2004/108/EC of the European
Community and the Low-Voltage Directive 2006/95/EC of the European Community.
Testing, Electro-Magnetic Compatibility
Carried out by: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
Standards used:
Testing, Low-Voltage Directive
Carried out by: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
Standards used:
Representative
Name: D.C. van de Linde
Function: Managing Director
Date:
Signature:
Declaration of Confi rmity
34024_01.3
EN 62233:2008; EN 60335-1:2002;
EN 60335-2-27:2003+A1:2008, A2:2008
EN 62471
EN 61000-6-3:2007; EN 55022:2006; EN 55014-1:2006;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:1995+A1:1998,A2:2001;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:1996+A1:2001;
01/02/2011
Conformiteitsverklaring
Producent
Hapro International b.v.
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Nederland
www.hapro.com
Product identificatie
Hapro Summer Glow HB175
Dit document geldt voor alle bovenstaande
typen geproduceerd vanaf 01/02/2011.
Conformiteitsverklaring
De producten zijn in overeenstemming met de Richtlijn 2004/108/EC van de Europese
Gemeenschap en met de Laagspanning Richtlijn 2006/95/EC van de Europese
Gemeenschap.
Test, Electro-Magnetische Compatibiliteit
Uitgevoerd door: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Nederland
Gebruikte standaarden:
Test, Laagspanning richtlijn
Uitgevoerd door: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Nederland
Gebruikte standaarden:
Vertegenwoordigend
Naam: D.C. van de Linde
Functie: Algemeen directeur
Datum:
Handtekening:
34024_01.2
EN 62233:2008; EN 60335-1:2002;
EN 60335-2-27:2003+A1:2008, A2:2008
EN 62471
EN 61000-6-3:2007; EN 55022:2006; EN 55014-1:2006;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:1995+A1:1998,A2:2001;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:1996+A1:2001;
01/02/2011
Konformitätserklärung
Hersteller
Hapro International b.v.
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Niederlande
www.hapro.com
Produktidenti zierung
Hapro Summer Glow HB175
Dieses Dokument ist für alle oben erwähnten Arten
gültig die produziert wurden vom 01/02/2011.
Konformitserkrung
Die Produkte sind konform mit den Richtlinien 2004/108/EC und 2006/95/EC (über
Niederspannung) der Europäischen Gemeinschaft.
Prüfungen, elektromagnetische Verträglichkeit
Ausgeführt von: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Niederlande
Zugrunde liegende Normen:
Prüfungen, Richtlinie über Niederspannung
Ausgeführt von: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Niederlande
Zugrunde liegende Normen:
Vertreter
Name: D. C. van de Linde
Funktion: Geschäftsführer
Datum:
Unterschrift:
a VDL Company
www.hapro.com
©2011 Hapro International, 34025 rev. 01
46

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Hapro-HB175-Summer-Glow---Facial-Tanner

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 3,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info