583659
47
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
34024_01.4
EN 62233:2008; EN 60335-1:2002;
EN 60335-2-27:2003+A1:2008, A2:2008
EN 62471
EN 61000-6-3:2007; EN 55022:2006; EN 55014-1:2006;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:1995+A1:1998,A2:2001;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:1996+A1:2001;
01/02/2011
Déclaration de conformité
Fabricant
Hapro International b.v.
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Pays-Bas
www.hapro.com
Identification du produit
Hapro Summer Glow HB175
Ce document est valable pour tous les types
fabriqués à partir de 01/02/2011.
Moyens de conformi
Les produits sont conformes à la Directive 2004/108/CE de la Communauté
européenne et à la Directive “Basse Tension” 2006/95/CE de la Communauté
européenne.
Essai d’épreuve, compatibili éctromagtique
Réalisé par : Laboratoire Hapro
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Pays-Bas
Normes utilisées :
Essai d’épreuve, Directive Basse Tension
Réalisé par : Laboratoire Hapro
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Pays-Bas
Normes utilisées :
Représentant
Nom : D.C. van de Linde
Fonction : Administrateur délégué
Date :
Signature:
34024_01.5
EN 62233:2008; EN 60335-1:2002;
EN 60335-2-27:2003+A1:2008, A2:2008
EN 62471
EN 61000-6-3:2007; EN 55022:2006; EN 55014-1:2006;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:1995+A1:1998,A2:2001;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:1996+A1:2001;
01/02/2011
Dichiarazione di conformità
Produttore
Hapro International b.v.
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Paesi Bassi
www.hapro.com
Identificazione del prodotto
Hapro Summer Glow HB175
Questo documento è valido per tutti i modelli
menzionati prodotti dal 01/02/2011.
Strumenti di conformità
I prodotti sono conformi alla Direttiva 2004/108/EC della Comunità Europea e alla
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC della Comunità Europea.
Collaudo, Compatibilità elettromagnetica
Eseguito da: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Paesi Bassi
Standard utilizzati:
Collaudo, Direttiva Bassa Tensione
Eseguito da: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Paesi Bassi
Standard utilizzati:
Rappresentante:
Nome: D.C. van de Linde
Funzione: Direttore Generale
Data:
Firma:
34024_01.7
EN 62233:2008; EN 60335-1:2002;
EN 60335-2-27:2003+A1:2008, A2:2008
EN 62471
EN 61000-6-3:2007; EN 55022:2006; EN 55014-1:2006;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:1995+A1:1998,A2:2001;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:1996+A1:2001;
01/02/2011
Заявление о соответствии
Производитель
Hapro International b.v.
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
www.hapro.com
Идентификационный код изделия
Hapro Summer Glow HB175
Настоящий документ действителен для всех
вышеперечисленных типов,
произведенных с 01/02/2011.
Средства соответствия
Изделия соответствуют Директиве 2004/108/ЕС Европейского сообщества и
Директиве по низковольтной аппаратуре 2006/95/EC Европейского сообщества.
Тестирование, электромагнитная совместимость
Проведено: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
Использованные
стандарты:
Тестирование, Директива по низковольтной
аппаратуре
Проведено: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, The Netherlands
Использованные
стандарты:
Представитель
Имя: D.C. van de Linde
Должность: Исполнительный директор
Дата:
Подпись:
34024_01.6
EN 62233:2008; EN 60335-1:2002;
EN 60335-2-27:2003+A1:2008, A2:2008
EN 62471
EN 61000-6-3:2007; EN 55022:2006; EN 55014-1:2006;
EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:1995+A1:1998,A2:2001;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2004;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:1996+A1:2001;
01/02/2011
Declaración de conformidad
Fabricante
Hapro International b.v.
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Países Bajos
www.hapro.com
Identificación del producto
Hapro Summer Glow HB175
Este documento es valido para todos los
tipos fabricados a partir de 01/02/2011.
Medios de conformidad
Los productos cumplen la Directiva 2004/108/CE de la Comunidad Europea y la
Directiva de baja tensión 2006/95/CE de la Comunidad Europea.
Prueba de compatibilidad electromagtica
Efectuada por: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Países Bajos
Normas utilizadas:
Prueba de conformidad con la Directiva de baja tensión
Efectuada por: Hapro Laboratory
Fleerbosseweg 33
4420 AC Kapelle, Países Bajos
Normas utilizadas:
Representante
Nombre: D.C. van de Linde
Función: Director general
Fecha:
Firma:
47

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels
1

Forum

Hapro-HB175-Summer-Glow---Facial-Tanner

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hapro HB175 Summer Glow - Facial Tanner in de taal/talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans als bijlage per email.

De handleiding is 3,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info