787201
7
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Infradark
21
NL
On -
Stand-by 0 -
High 1
Med 2/3
Low 1/3
Kleur (LED)
Onderhoud
Tijdens alle service-, reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden moet de voeding
naar de eenheid worden ontkoppeld. Wacht
totdat de eenheid koud is. De eenheid heeft
geen bewegende onderdelen waardoor er
weinig onderhoud nodig is. Wel moet de
eenheid schoon en vrij van stof en vuil worden
gehouden. Gebruik een zachte, droge doek om
de unit te reinigen. Als de behuizing erg vuil is,
gebruik dan een iets vochtige doek en, indien
nodig, een mild schoonmaakmiddel. Neem de
behuizing daarna met een droge doek af om
het vocht te verwijderen.
Er kan bij het eerste gebruik een ratelend
geluid worden waargenomen als de
oppervlaktelaag van de panelen neerslaat.
In alle elektrische verwarmingsapparaten
kunnen korte klikjes hoorbaar zijn als gevolg
van beweging, aangezien het materiaal door
temperatuurveranderingen kan uitzetten of
inkrimpen.
Maak bij dit product altijd gebruik van schone
handschoenen. Zorg dat het product schoon
is voordat het wordt ingeschakeld.
Bij aanwezigheid van aerosolen, lakken,
oplosmiddelen, stof en dergelijke kan zich
een laag op het product vormen en kan er
verkleuring optreden.
Een lichte verkleuring van het product
na verloop van tijd is normaal. Onjuiste
installatie of een ongebruikelijk hoge
omgevingstemperatuur kan leiden tot extra
verkleuring. Het vermogen wordt hierdoor
niet aangetast.
Reststroomonderbreker
Als de installatie wordt beveiligd met een
reststroomonderbreker die inschakelt
wanneer het apparaat wordt aangesloten,
kan dit worden veroorzaakt door vocht in het
verwarmingselement. Als een apparaat met
verwarmingselement lange tijd niet is gebruikt
of in een vochtige omgeving is opgeslagen, kan
er vocht in het element komen.
Dit moet niet worden gezien als een storing,
maar kan eenvoudig worden verholpen door
het apparaat via een contactdoos zonder een
veiligheidsschakelaar op de netvoeding aan
te sluiten, zodat het vocht uit het element
kan worden verwijderd. De droogtijd kan
variëren van enkele uren tot een paar dagen.
Uit voorzorg moet de unit af en toe korte
tijd draaien als deze langere tijd niet wordt
gebruikt.
Verpakking
Verpakkingsmaterialen worden geselecteerd
met aandacht voor het milieu en zijn daarom
recyclebaar.
Hantering van product aan het einde van
de levenscyclus
Dit product kan stoffen bevatten die
noodzakelijk zijn voor het correct functioneren
van het product, maar die mogelijk
schadelijk zijn voor het milieu. Het product
mag niet bij het algemene huishoudelijke
afval worden gedaan, maar moet worden
afgeleverd bij een speciaal inzamelpunt voor
milieuverantwoordelijk recyclen. Neem contact
op met de plaatselijke autoriteiten voor nadere
informatie over het voor u dichtstbijzijnde
inzamelpunt.
Veiligheid
Voor alle installaties van elektrisch verwarmde
producten moet een reststroomonderbreker van
300 mA voor brandbeveiliging worden gebruikt.
De unit mag niet geheel of gedeeltelijk worden
bedekt, omdat oververhitting tot brandgevaar
kan leiden!
Het apparaat mag niet precies onder een
stopcontact worden geplaatst!
The unit mag niet gebruikt worden bij schade
aan de unit of aansluiting. Kans op letsel!
De kabel en stekker moeten zich buiten het
warme stralingsgebied bevinden.
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten
of personen die gebrek aan kennis of ervaring
hebben onder voorwaarde dat zij onder toezicht
staan of afdoende instructies hebben gekregen
over het veilige gebruik van het toestel en de
mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen
mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en
onderhoud van het toestel mogen niet worden
uitgevoerd doorkinderen, tenzij zij onder
toezicht staan.
Opstarten
Als de unit voor het eerst of na een langere
periode van stilstand wordt gebruikt, kan er
rook of een geur optreden als gevolg van
op het element achtergebleven stof of vuil.
Dit is volstrekt normaal en zal na korte tijd
verdwijnen.
De straler bereikt de maximale temperatuur
15-20 minuten na het opstarten.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frico Infradark bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frico Infradark in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0.77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Frico Infradark

Frico Infradark Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Frico Infradark Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info