787201
5
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Infradark
5
Infradark (IP55)
Item
number
Type Output
steps
[W]
Voltage
[V]
Amperage
[A]
Max. surface
temperature
[°C]
Weight
[kg]
276654 IND15 500/1000/1500 220-240V~ 6,6 340 6,9
276655 IND18 600/1200/1800 220-240V~ 7,9 340 7,5
276656 IND24 800/1600/2400 220-240V~ 10,5 340 9,0
276657 IND32 1100/2100/3200 220-240V~ 14 340 10,4
EN: Output steps
SE: Effektsteg
NO: Effekttrinn
FR: Etages de puissance
DE: Leistungsstufen
NL: Capaciteitsstappen
ES: Niveles de potencia
IT: Stadi potenza
PL: Stopnie mocy
RU: Ступени мощности
FI: Tehoportaat
DK: Effekttrin
EN: Voltage
SE: Spänning
NO: Spenning
FR: Tension
DE: Spannung
NL: Voltage
ES: Tensión
IT: Tensione
PL: Napięcie
RU: Напряжение
FI: Jännite
DK: Spænding
EN: Amperage
SE: Ström
NO: Strøm
FR: Intensité
DE: Stromstärke
NL: Stroomsterkte
ES: Intensidad
IT: Corrente
PL: Natężenie
RU: Ток
FI: Virta
DK: Strømstyrke
EN: Max. surface temperature
SE: Maximal yttemperatur
NO: Maksimal overatetemp.
FR: Température max. de surface
DE: Max. Oberächentemperatur
NL: Max. oppervlaktetemperatuur
ES: Temperatura supercial máxima
IT: Temperatura max. superciale
PL: Maksymalna temp. elementu grzejnego
RU: Max. температура поверхности
FI: Suurin pintalämpötila
DK: Maksimal overadetemperatur
EN: Weight
SE: Vikt
NO: Vekt
FR: Poids
DE: Gewicht
NL: Gewicht
ES: Peso
IT: Peso
PL: Masa
RU: Вес
FI: Paino
DK: Vægt
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Frico Infradark bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Frico Infradark in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0.77 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Frico Infradark

Frico Infradark Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 9 pagina's

Frico Infradark Gebruiksaanwijzing - English - 8 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info