Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
fiesta
2015
quick reference guide
fiesta
FE8J 19G217 AA
fordowner.com (U.S.) ford.ca (Canada)
This Quick Reference Guide is not intended to replace your
vehicle Owner’s Manual which contains more detailed
information concerning the features of your vehicle, as
well as important safety warnings designed to help reduce
the risk of injury to you and your passengers. Please read
your entire Owner’s Manual carefully as you begin learning
about your new vehicle and refer to the appropriate
chapters when questions arise. All information contained
in this Quick Reference Guide was accurate at the time
of duplication. We reserve the right to change features,
operation and/or functionality of any vehicle specification
at any time. Your Ford dealer is the best source for the
most current information. For detailed operating and
safety information, please consult your Owner’s Manual.
WARNING
Driving while distracted can result in loss of vehicle control,
crash and injury. We strongly recommend that you use
extreme caution when using any device that may take your
focus o the road. Your primary responsibility is the safe
operation of your vehicle. We recommend against the use
of any hand-held device while driving and encourage the
use of voice-operated systems when possible. Make sure
you are aware of all applicable local laws that may aect
the use of electronic devices while driving.
Learn More About Your New Vehicle
United States
Ford Customer Relationship Center
1-800-392-3673 (FORD)
(TDD for the hearing impaired: 1-800-232-5952)
fordowner.com
Canada
Ford Customer Relationship Centre
1-800-565-3673 (FORD)
ford.ca
Learn How to Use SYNC
in Your Vehicle
SYNC is a voice-activated
technology personalized by
you. It is a hands-free, voice
recognition system used for
entertainment, information
and communication.
SyncMyRide.com (U.S.)
SyncMyRide.ca (Canada)
Fiesta / April 2014 / First Printing / Quick Reference Guide / Litho in U.S.A.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Kan iemand mij vertellen hoe ik de koelvloeistof dop (de dop onder de zwarte dop) er af krijg? Over de zilvere dop kan ik niet heen gieten.... Gesteld op 8-6-2019 om 16:49

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ford Fiesta 2015 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ford Fiesta 2015 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,99 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info