643646
1
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/3
Pagina verder
12.A1/A2 DIGITAL ASTRO TIME SWITCH
Programmable with NFC technology with the App FINDER TOOLBOX
downloaded from Google Play™
DISPLAY INDICATORS
A Setting Menu
B Days of the week (1=Mon...7=Sun)
C Holiday program
D Permanent Manual over-ride activated - channel A
E Channel A functions (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Pulse)
F Day - Advanced/Retarded - seconds/minutes
G Channel B functions (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Pulse)
H Permanent Manual over-ride activated - channel B (12.A2 only)
I Time-CP (post code), year, day, month, hours, minutes,
daylight saving ON/OFF, holiday program (Start: day/month.
Finish: day/month) PIN ON/OFF, End
L Time switch without power supply (powered by battery) - Low battery
(with power supply)
M Cancel
N Program number (max 50) - IT (country), CP (leading two characters
of CP), Coor (geographic coordinates in degrees), N(North)/
S(South), E(East)/W(West), TZ(Time zone), Y(year), D(day),
M(month), H(hour), M(minutes), Daylight saving ON/OFF
(EU=Europe − BR=Brazil − AU=Australia)
Holiday program (Start: day/month. Finish: day/month)
O Programming
SETTINGS (examples)
2a Setting: Country, CP (leading two characters of CP), year, day,
month, hour, minutes, EU (daylight saving)
2b Holiday program (Start: day/month. Finish: day/month), PIN, END
2c Setup by geographic coordinates. Start at 2a, but at the select
Country or select CP stage, scroll down with
to enter Coor
setting. Continue by setting the coordinates and time zone.
Latitude: North-South. Longitude: East-West. Time zone(TZ)
PROGRAMMING (examples)
3a ASTRO ON - ASTRO OFF Function (18:19 Astro ON + retarded
10 min - 05:20 Astro OFF + advanced 20 min); Day: Mon...Fri
3b ON - OFF Function (6:25 ON - 19:15 OFF, Mon, Wed, Fri, Sun)
3c PULSE function (11:00 pulse 5 s, Mon Wed Fri)
MANUAL MODE
4a Manual ON/OFF channel A
4b Manual ON/OFF channel B (only 12.A2)
4c Permanent Manual over-ride ON/OFF - Channel A
4d Permanent Manual over-ride ON/OFF - Channel B (12.A2 only)
DELETION of all program
DELETION of single program
NOTE
- Battery replacement: BATTERY CR 2032 (LiMnO
2
) 3V, 230mAh.
Complies with Article 11, EU directive 2006/66/CE.
Dispose of batteries according to local regulations
- Back-light display (only with power supply)
- Minimum switching interval: 1 second (pulse function)
- ASTRO times vary over the year, time switch times remain constant
1
2
3
4
5
6
ENGLISH
www.ndernet.com
12.A1 - 12.A2
IB12A1VXX - 09/16 - FINDER S.p.A. - 10040 ALMESE (TO) - ITALY
EN 60669-1 / EN 60669-2-1
12.Ax.8.230.0000
U
N
110...230 V AC (50/60 Hz) / DC
U
min
90 V AC / DC
U
max
264 V AC / DC
P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
1 CO (SPDT) (12.A1)
2 CO (DPDT) (12.A2)
16 A 250 V AC
AC1 4000 VA
AC15 (230 V AC) 750 VA
(230V) 2000 W
(230V) 750 W
CFL-LED (230V) 400 W
(–20…+50)°C
IP20
G
A
B
C
D
E
FF
N
O
M
L
I
H
1
12.A1
12.A2
JOYSTICK
B
24 22 21
12.A2.8.230.0000
88.8 mm
60.8 mm
35 mm
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Finder 12.A2 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Finder 12.A2 in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 1,4 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Finder 12.A2

Finder 12.A2 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 3 pagina's

Finder 12.A2 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 3 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info