Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
KT300RF
Instruction Manual
WARNING - Please read this manual prior to installation or use.
SHOCK HAZARD
This unit must be installed by a competent person, in accordance with BS 7671 (the IEE
Wiring Regulations), or other relevant national regulations and codes of good practice.
Always isolate the AC Mains supply before removing the unit from the Industry
Standard Back Plate.
1. INTRODUCTION
This thermostat can replace most common residential thermostat and is designed to be used
with electric, gas or oil heating control system or cooling system.
Unlike ordinary single unit design thermostat, this unit is a new type of thermostat separating
the thermostat function into two units. The Receiver serves for wiring connections and
heat/cool on/off control. The Control Centre serves as user interface
and temperature sensing/control. The two units are linked by RF.
The advantage is that user can put the Control Centre nearby and can read/control the
temperature of really the living area.
2. OUTLOOK OF CONTROL CENTRE:
FEATURES :
Several useful function and operating modes have been incorporated to suit a variety of
customer needs besides all the features associated with the state of the art
programmable thermostat.
:
20 20
1
P
20.5
°C
00 06 12 18 00
P
Up button
Conf/Econ button
Down button
Back-Light button
Set time button
Reset button
Set temperature button
Set program button
:
20 20
1 2 3 4 5 6 7
P
20.5
°C
00 06 12 18 24
+
-
Heat/Cooler
Comf
Econ
Program nr
Manual overide
Day indicator
Clock
Anti-freezing
Battery low
Temperature
Control profile
bar
CONTROL CENTRE:
- Can be placed anywhere in the home to detect and control
the temperature of an area of the user’s choice. Not limited
by power control wiringlocations.
- Link with the Receiver via RF. Control distance 50M open site
- LCD shows the "need to know" information only, which is
more easy to understand.- Real time clock with day of the
week display
- Room temperature display
- Control profile display
- Simplified temperature adjustment - Simplified programming
procedure
- 6 pre-defined control profiles, 3 user programmable control
profile
- A protection against freezing
- Temporary override set-temperature
- User selectable temperature span
- User selectable heater/cooler operation mode
- Battery level detection
- 2 AA size alkaline batteries (not included)
- Slim housing design
- EL backlight
RECEIVER:
- Linked with Control Centre via RF.
- Power control rating up to 230VAC 16A resistive.
- Powered by line voltage only. No battery required.
- Two LED indicators for power and output status.
3.INSTALLATION OF RECEIVER
CAUTION :
1.The appliance can only be mounted indoors and in areas free
from any water or moisture
2.A suitable fuse with a rating not exceeding 16A, should be in
the power line.
3.Observe the nation regulator for the wiring.
4.A qualified electrician is recommended for installation and
servicing. This thermostat has been designed for simple and
quick installation requiring only a few tools. Only the Power
Control Unit needs to be installed.
Power switchPower switch
LED indicatorLED indicator
Front viewFront view
Back viewBack view
-1- -2-
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Wij hebben een elro kt300rf thermostaat en ontvanger aangesloten op infrarood wandpaneel. Ontvanger zegt na alles geprobeerd te hebben steeds dat hij warmt vlammetje ook in permanente stand maar paneel wordt niet meer warm. Heeft wel gewoon gefunktioneerd soms gaat paneel zelfs spontaan wel aan. is alleen geen peil op te trekken en momenteel dus geen warmte van paneel.    Gesteld op 23-1-2016 om 14:55

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Elro KT 300RF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Elro KT 300RF in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info