Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
1. Описание устройства:
1: Установка крутящего момента
2: Держатель наконечника
3: Переключение вращения влево/вправо
4: Выключатель
5: Аккумулятор
6: Зарядное устройство
7: Переключатель 1-я скорость - 2-я скорость
8: Кнопка фиксации
9: Переключение: сверление - сверление с
ударом
2. Указания по технике
безопасности
Необходимые указания по технике безопасности
Вы можете найти в приложенной брошюре.
3. Дополнительные указания:
Перед первым пуском Вашей аккумуляторной
отвертки обязательно прочитайте следующие
указания:
1. Зарядите аккумуляторный блок при помощи
приложенного зарядного устройства.
Полностью разряженный аккумуляторный
блок заряжается в течении примерно 1-го
часа.
2. Используйте только не затупленные сверла и
соответствующие наборы отверточных
насадок.
3. Перед всеми работами с инструментом
проверьте стены и перегородки на скрытую
прокладку электропроводки, проводку газа и
водопровода.
4. Первый пуск:
Зарядка NC аккумуляторного блока
1. Вынуть из рукоятки аккумуляторный блок,
для этого нажать кнопку фиксации.
2. Проверте соответствие нанесенного на
типовой табличке напряжения имеющемуся
напряжению в электросети. Вставте штекер
зарядного устройства в электрическую
розетку.
3. Вставьте аккумуляторный блок в зарядное
устройство. Светится зеленый светодиод.
Нажмите кнопку “SET“ для зарядки
аккумулятора. Свечение красного светодиода
сигнализирует о заряде аккумулятора.
Свечение зеленого светодиода сигнализирует
об окончании процесса заряда. Время зарядки
полностью разряженного аккумулятора
состовляет максимально 1 час. Во время
зарядки аккумуляторный блок может немного
нагрется, что является вполне нормальным.
В том случае, если процесс зарядки не
производится, проверьте, пожалуйста,
имеется ли в розетке напряжение
имеется ли контакт с контактными
элементами зарядного устройства.
Если и после этого зарядка аккумулятора не
производится, просим Вас выслать
зарядное устройство
и аккумулятор
в наш отдел сервисного обслуживания
клиентов.
Для сохранения длительного срока службы
аккумулятора рекомендуется производить его
своевременную зарядку. Это следует делать в
том случае, если Вы обнаружите, что мощность
аккумуляторного шуруповерта упала.
Не разрешается работать до полной разрядки
аккумулятора. Это может привести к
повреждению аккумулятора питания!
Установка крутящего момента (1)
Аккумуляторный шуруповерт производства
имеет 16-ти позиционную механическую
установку крутящего момента. Крутящий момент
для соответствующего размера шурупов
устанавливается с помощью регулятора.
Крутящий момент зависит от многих факторов:
от вида и твердости
обрабатываемого материала
от вида и длины
применяемых шурупов
от требований, которые
предъявляются к
соединению.
Достижение крутящего момента
сигнализируется храпящим выводом из
зацепления. Внимание! Установочное кольцо
момента вращения регулировать при
неподвижном состоянии оборудования.
Сверление
Для сверления регулятор крутящего момента
установите на последнюю позицию “Сверление”.
В позиции “Сверление” проскальзывающая
муфта находится в бездействии. При сверлении
в распоряжении имеется максимальный
крутящий момент.
22
RUS
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 22
24

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info