Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
28
Enkel voor EU-landen
Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en
omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden
verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.
Recyclagealternatief i.p.v. het verzoek het toestel terug te sturen:
In plaats van het elektrische toestel terug te sturen is alternatief de eigenaar van het toestel gehouden
mee te werken aan de adequate recyclage als het eigendom wordt opgegeven. Hiervoor kan het
afgedankte toestel eveneens bij een inzamelplaats worden afgegeven waar het toestel wordt verwijderd
als bedoeld in de wetgeving in zake afvalverwerking en recyclage. Dit geldt niet voor toebehoorstukken
en hulpmiddelen zonder elektrische componenten die bij de afgedankte toestellen zijn bijgevoegd.
I Solo per paesi membri dell'UE
Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
l'applicazione nel diritto nazionale gli elettroutensili usati devono venire raccolti separatamente e smaltiti
in modo ecologico.
Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione
Il proprietario dell’apparecchio elettrico è tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in
modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda l’apparecchio. L’apparecchio
vecchio può anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento
secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi
ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.
Gælder kun EU-lande
Smid ikke el-værktøj ud som almindeligt husholdningsaffald.
I henhold til EF-direktiv 2002/96 om elektroaffald og dets omsættelse til national lovgivning skal brugt
el-værktøj indsamles adskilt og indleveres på genbrugsstation.
Recycling-alternativ til tilbagesendelse af brugt vare:
Ejeren af det elektroniske apparat er forpligtet til – som et alternativ i stedet for tilbagesendelse – at
medvirke til, at relevante dele af apparatet genanvendes ifølge miljøforskrifterne i tilfælde af overdra
gelse af ejerskab til tredjeperson. Det brugte apparat kan også overdrages til et deponeringssted, som vil
varetage bortskaffelsen af apparatets dele i overensstemmelse med nationale bestemmelser vedrørende
skrotning og genbrug. Ikke omfattet heraf er tilbehørsdele og hjælpemidler, som ikke indeholder
elektroniske komponenter.
H Csak EU-országok
Ne dobja az elektromos szerszámokat a házi hulladék közé.
A villamos készülékekkel és elektromos-öregkészülékekkel kapcsolatos 2002/96/EG-i europai
irányvonalaknak valamint ezeknek a nemzeti jogban történő realizálásának megfelően az elhasznált
villamos szerszámokat külön kell gyüjteni és egy környezetbaráti újraértékesítéshez juttatni.
Újrahasznosítás-alternatíva a viszzaküldési felhíváshoz:
Az elektromos készülék tulajdonosa kötelezve van, a tulajdon feladása esetében, a visszaküldés helyett
alternatív egy szakszerű értékesítésre. Ehhez az öreg készüléket egy visszavevő helynek lehet
átengedni, amely a nemzetközi iparkörfolyamat és hulladéktörvény értelmében elvégzi a
megsemmisítést. Ez nem érrinti az öreg készülékekhez mellékelt villamosalkatrészek nélküli
tartozékrészeket és segítőeszközöket.
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 28
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info