Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
24
D
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie
und Normen für Artikel
declares conformity with the EU Directive
and standards marked below for the article
F
déclare la conformité suivante selon la
directive CE et les normes concernant l’article
verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor
het artikel
E
declara la siguiente conformidad a tenor de la
directiva y normas de la UE para el artículo
P
declara a seguinte conformidade de acordo
com a directiva CE e normas para o artigo
S
förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln
ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta
tuotteelle
erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel
заявляет о соответствии товара
следующим директивам и нормам EC
izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i
normama EU za artikl.
declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.
ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.
‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ìʈӛ· Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
I
dichiara la seguente conformità secondo la
direttiva UE e le norme per l’articolo
attesterer følgende overensstemmelse i
henhold til EU-direktiv og standarder for
produkt
prohlašuje následující shodu podle směrnice
EU a norem pro výrobek.
H
a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák
szerint
pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU
in normah za artikel.
deklaruje zgodność wymienionego poniżej
artykułu z następującymi normami na
podstawie dyrektywy WE.
vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa
smernice EÚ a noriem pre výrobok.
деклаpиpа следното съответствие съгласно
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.
заявляє про відповідність згідно з Директивою
ЄС та стандартами, чинними для даного товару
Landau/Isar, den 19.09.2005
Akkuschrauber BAS 24S-2A
Weichselgartner
Leiter QS Konzern
ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar
Konformitätserklärung
98/37/EG
73/23/EWG_93/68/EEC
97/23/EG
89/336/EWG_93/68/EEC
90/396/EWG
89/686/EWG
87/404/EWG
R&TTED 1999/5/EG
2000/14/EG:
95/54/EG:
97/68/EG:
x
x
x
Art.-Nr.: 45.128.91 I.-Nr.: 01035 Archivierung: 4512891-13-4155050
Subject to change without notice
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 60335-1;
EN 60335-2-29; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3;
Vogelmann
Product-Management
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 24
26

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info