Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
16 When Using Your Computer
www.dell.com | support.dell.com
Clean the display with a soft, clean cloth and water. Apply the water to the cloth; then
stroke the cloth across the display in one direction, moving from the top of the display to
the bottom. Remove moisture from the display quickly and keep the display dry. Long-
term exposure to moisture can damage the display. Do not use a commercial window
cleaner to clean your display.
If your computer gets wet or is damaged, follow the procedures described in “If Your
Computer Gets Wet” on page 87 or "If You Drop or Damage Your Computer" on page 88.
If, after following these procedures, you confirm that your computer is not operating
properly, contact Dell (see page 126 for the appropriate contact information).
Ergonomic Computing Habits
CAUTION: Improper or prolonged keyboard use may result in injury.
CAUTION: Viewing the display or external monitor screen for extended periods of
time may result in eye strain.
For comfort and efficiency, observe the ergonomic guidelines in the Tell Me How help file when
setting up and using your computer. To access the help file, see page 80.
This portable computer is not designed for continuous operation as office equipment. For
extended use in an office, it is recommended that you connect an external keyboard.
When Working Inside Your Computer
Before removing or installing memory modules, Mini PCI cards, or modems, perform the
following steps in the sequence indicated.
NOTICE: The only time you should ever access the inside of your computer is when you are
installing memory modules, a Mini PCI card, or a modem.
NOTICE: Wait 5 seconds after turning off the computer before disconnecting a device or removing
a memory module, Mini PCI card, or modem to help prevent possible damage to the system board.
1
Shut down your computer and turn off any attached devices.
2 Disconnect your computer and devices from electrical outlets to reduce the potential for
personal injury or shock. Also, disconnect any telephone or telecommunication lines from
the computer.
3 Remove the main battery from the battery bay and, if necessary, the second battery from
the module bay.
When Using Your Computer
(continued)
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Dell Inspiron 5100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Dell Inspiron 5100 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 2,63 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info